TAILIEUCHUNG - Doctoral thesis summary: Solutions to make electronic payment via National Single Window

In addition to the economic development goals and viewpoints of Party and the State, the author used the following theories during his research: Theories related to the National Single Window which have been applied in development, formulation and operation of electronic payment; Theories related to duties, fees and charges; Theories related to electronic payment, electronic transactions; Theories related to statistics, linear regression and forecast analysis. | Doctoral thesis summary Solutions to make electronic payment via National Single Window

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.