TAILIEUCHUNG - Summary of Doctoral thesis in Economics: Organizing management accounting in animal feed enterprises in the Red river delta region

Management accounting was early studied worldwide. According to some researcher, the term management first appeared in the USA in the early 19th century. | Summary of Doctoral thesis in Economics Organizing management accounting in animal feed enterprises in the Red river delta region

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.