TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng đặc tính cảng đến hiệu quả khai thác cảng container Việt Nam

Luận án với mục tiêu nghiên cứu khám phá các yếu tố biểu hiện đặc tính của cảng container; đo lường tác động tổng hợp của các yếu tố biểu hiện đặc tính cảng đến hiệu quả khai thác cảng container tại Việt Nam; đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cảng container. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Ảnh hưởng đặc tính cảng đến hiệu quả khai thác cảng container Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HÀ MINH HIẾU ẢNH HƯỞNG ĐẶC TÍNH CẢNG ĐẾN HIỆU QUẢ KHAI THÁC CẢNG CONTAINER VIỆT NAM Chuyên ngành Kinh doanh thương mại Mã số 9340121 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh Năm 2020 Công trình được hoàn thành tại Người hướng dẫn khoa học Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp tại Vào hồi giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện CÁC CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1 Hà Minh Hiếu 2016 . Các yếu tố then chốt của cảng container ảnh hưởng lựa chọn cảng của chủ hàng Việt Nam Nghiên cứu tại khu vực phía nam. Tạp chí Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương. ISSN 0866 7756 Số 06 tháng 06 2016 tr 53 59 2 Hà Minh Hiếu 2016 . Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác cảng container một nghiên cứu tại khu vực phía nam. Tạp chí Khoa Học Công Nghệ GTVT. ISSN 1859 4263 Trường Đại Học GTVT Số 21 tháng 11 2016 tr 59 63 3 Hà Minh Hiếu 2018 . Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác cảng container Việt Nam. Tạp chí Khoa Học Kinh Tế. ISSN 0866 7969 Trường Đại Học Kinh Tế Đại Học Đà Nẵng Số 6 tháng 1 2018 tr 120 136 4 Hà Minh Hiếu 2019 . Ảnh hưởng đặc tính cảng đến hiệu quả khai thác cảng container Việt Nam. Tạp chí Khoa Học Công Nghệ GTVT. ISSN 1859 4263 Trường Đại Học GTVT Số 33 tháng 08 2019 tr 54 60 5 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Vấn đề nghiên cứu Trong giai đoạn phát triển cảng hiện đại nghiên cứu về hiệu quả khai thác cảng container một số nhà nghiên cứu như Notteboom 2011 Vitor 2012 Joana Coeloho 2013 cho rằng các yếu tố của cảng container bao gồm ở tuyến tiền phương và hậu phương là các đặc tính cảng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác cảng. Theo Vitor 2012 2013 và Joana Coeloho 2013 đặc tính của cảng bao gồm các yếu tố vị trí tính năng động khả năng kết nối tổ chức hoạt động dịch vụ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.