TAILIEUCHUNG - Abstract of thesis: Affect of port characteristics on the Vietnam container port performance

The main objectives of this study are to: Research to explore the factors that exhibit the characteristics of container ports; To measure the combined impact of port performance characteristics on the efficiency of container port operation in Vietnam; Proposing administrative implications to improve the efficiency of container port operation. | Abstract of thesis Affect of port characteristics on the Vietnam container port performance

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.