TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên

Luận án nghiên cứu lý luận, các chuẩn mực quốc tế, thực tiễn áp dụng pháp luật và tham khảo có chọn lọc mô hình quốc tế về điều chỉnh pháp luật độc lập về xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật phù hợp với đặc điểm của Việt Nam, mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất những giải pháp và kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên, góp phần xử lý vấn đề người chưa thành niên vi phạm pháp luật để xây dựng thế hệ công dân tương lai tuân thủ pháp luật, có ích cho xã hội. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học Pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐÀO THỊ THU AN PHÁP LUẬT VỀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số 62380102 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Hà Nội -2020 Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Luật Hà Nội Người hướng dẫn khoa học 1. TS. Trần Thị Hiền 2. TS. Nguyễn Thị Kim Thoa Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại Đại học Luật Hà Nội vào hồi giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia. Thư viện Đại học Luật Hà Nội. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Người chưa thành niên vi phạm pháp luật NCTN VPPL là vấn đề của mọi quốc gia mọi thời đại. Mọi quốc gia đều phải giải quyết vấn đề này theo cách thức mức độ khác nhau tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội tập quán và hệ thống pháp luật của quốc gia đó. Tuy nhiên dù ở bất cứ quốc gia nào việc xử lý NCTN VPPL cũng là vấn đề phức tạp cần phải bảo đảm được những đặc thù của NCTN phù hợp với các chuẩn mực quốc tế hướng tới mục tiêu giáo dục cải tạo hòa nhập xã hội để xây dựng một thế hệ công dân trưởng thành tuân thủ pháp luật trong tương lai. Việt Nam là thành viên của Công ước quốc tế về các quyền trẻ em Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị Công ước chống tra tấn và những hành động đối xử hoặc trừng phạt khác mang tính độc ác vô nhân đạo hay hạ nhục. Việc thực hiện các công ước này yêu cầu Việt Nam cần hoàn thiện pháp luật về xử lý NCTN VPPL trong đó có pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính XLHC đối với NCTN. Các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính Luật XLVPH về các biện pháp XLH được đánh giá là có nhiều điểm tiến bộ đặc biệt quy định chuyển thẩm quyền quyết định biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ cơ quan hành chính sang cơ quan tư pháp được đánh giá là một sự thay đổi lớn mang tính đột phá thể

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.