TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hệ thống bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu khu vực nông thôn Đồng bằng sông Hồng của các doanh nghiệp Việt Nam

Luận án là nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp có luận cứ lý luận và thực tiễn xác đáng nhằm hoàn thiện hệ thống bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu ở khu vực nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng của các doanh nghiệp Việt Nam. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Nghiên cứu hệ thống bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu khu vực nông thôn Đồng bằng sông Hồng của các doanh nghiệp Việt Nam 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay khu vực nông thôn ở nước ta chiếm tỷ trọng diện tích lớn tạo ra sức ảnh hưởng quan trọng cả về kinh tế và môi trường. Trong khi đó p hần lớn các doanh nghiệp Việt Nam do tiềm lực hạn chế hoặc chưa quan tâm đầu tư đúng mức cho hệ thống bán lẻ HTDTY ở nông thôn ĐBSH. Mặc dù còn những hạn chế nhất định về hệ thống bán lẻ nhưng nhìn chung bán lẻ KVNT vẫn đang phát triển khá sôi động cho thấy tiềm năng phát triển không thua kém khu vực thành thị. Do đó một số doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam bắt đầu tìm thấy động lực tăng trưởng từ hệ thống bán lẻ HTDTY ở KVNT ĐBSH. Hội nhập quốc tế môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống bán lẻ HTDTY của doanh nghiệp nước ta ở KVNT ĐBSH. Sự thay đổi về môi trường này mang lại những thời cơ cũng như thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam tiến về nông thôn. Bên cạnh đó về mặt học thuật trong những năm qua dù đã có nhiều công trình trong và ngoài nước nghiên cứu về xu hướng phát triển bán lẻ chiến lược mô hình tăng trưởng bán lẻ quy hoạch địa điểm các chính sách bán lẻ hỗn hợp nghiên cứu thị trường bán lẻ ở KVNT vùng ĐBSH. Tuy nhiên phần lớn các công trình nghiên cứu về bán lẻ áp dụng chung cho cả KVNT và thành thị chưa làm rõ đặc trưng riêng của hệ thống bán lẻ ở KVNT trong lý luận và chưa có nghiên cứu thực tiễn nào về hệ thống bán lẻ HTDTY ở KVNT ĐBSH dưới góc độ doanh nghiệp. Bên cạnh đó các tiêu chí đánh giá hệ thống bán lẻ chưa được hệ thống đầy đủ chủ yếu đánh giá về mặt tài chính. Phân định phạm vi KVNT cách hiểu về HTDTY cũng chưa hoàn toàn thống nhất trong các văn bản quản lý và giữa các công trình nghiên cứu. Do vậy đề tài Nghiên cứu hệ thống bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu khu vực nông thôn Đồng bằng sông Hồng của các doanh nghiệp Việt Nam có tính cấp thiết phù hợp với bối cảnh nghiên cứu hiện

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.