TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được và những vướng mắc, bất cập tồn tại của các quy định pháp luật hiện hành. Đề xuất được những định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về quyền sử dụng đất nông nghiệp và các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thi hành các quy định pháp luật về quyền sử dụng đất nông nghiệp trong thực tiễn. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam Những vấn đề lý luận và thực tiễn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THÀNH LUÂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Chuyên ngành Luật Kinh tế Mã số 9380107 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI 03 2020 Công trình được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học PGS. TS Dương Đăng Huệ Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại Trường Đại học Luật Hà Nội vào hồi . giờ ngày . tháng . năm 2020. Có thể tìm hiểu luận án tại 1. Thư viện Quốc gia 2. Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Để thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá ngành nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay thì pháp luật về đất nông nghiệp ĐNN phải được hoàn thiện để tạo cơ sở vững chắc cho các chủ thể yên tâm đầu tư vào nông nghiệp. Tuy nhiên các quy định pháp luật hiện hành về QSDĐ nông nghiệp đã và đang bộc lộ hàng loạt vướng mắc bất cập cản trở sự phát triển của ngành nông nghiệp như chưa giải quyết được tình trạng manh mún phân mảnh ĐNN để làm cơ sở cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn giá đất nông nghiệp quá thấp doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp hạn chế của về số lượng và vốn Nhận thức được tầm quan trọng của nông nghiệp trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước để vươn đến mục tiêu Dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh mà Đảng đã đặt ra tiềm năng giá trị to lớn của ĐNN chưa được khai thác hiệu quả do vướng mắc bất cập của các quy định pháp luật hiện hành tầm quan trọng hiệu quả của việc vận dụng thành tựu khoa học pháp lý của nhân loại trong giải quyết những điểm đặc thù của sở hữu toàn dân SHTD về đất đai ở nước ta nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài Quyền sử dụng đất QSDĐ nông nghiệp ở Việt Nam Những vấn đề lý luận và thực tiễn làm luận án tiến sĩ luật học. 2. Mục đích nghiên cứu Luận án QSDĐ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.