TAILIEUCHUNG - Summary of Doctor thesis: Research on improving economic - Technical efficiency of prop equipment using in underground coal mining in Quang Ninh area

Building basis of science and reality for economic - technical efficiency of PE using solutions in CM in Quang Ninh area, to make contribution to increase efficiency of coal production and coal business. | Summary of Doctor thesis Research on improving economic - Technical efficiency of prop equipment using in underground coal mining in Quang Ninh area

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.