TAILIEUCHUNG - Abstract thesis Economic will: Enhancing the competitiveness capacity of joint stock commercial bank for foreign trade of Vietnam in terms of international integration of finance and banking

Assessing the status of business, financial capacity of VCB in the context of competition and international integration, VCB's management ability in competition conditions among commercial banks, VCB's science and technology capacity, in competitive conditions and international integration of finance and banking for a period of 5 years from 2014-2018. | Abstract thesis Economic will Enhancing the competitiveness capacity of joint stock commercial bank for foreign trade of Vietnam in terms of international integration of finance and banking

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.