TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị trường đại học tư thục theo hướng không vì lợi nhuận ở Việt Nam hiện nay

Luận án trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về quản trị trường đại học tư thục tác giả đề xuất những giải pháp nhằm quản trị các trường đại học theo hướng không vì lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Quản trị trường đại học tư thục theo hướng không vì lợi nhuận ở Việt Nam hiện nay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI -------- -------- THÁI VÂN HÀ QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC THEO HƯỚNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2020 Công trình được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học 1. . Đinh Văn Tiến 2. TS. Nguyễn Quốc Huy Phản biện 1 . Phản biện 2 . Phản biện 3 . Luận án được bảo vệ tại hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ họp tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Vào hồi giờ ngày tháng năm 2020 Có thể tìm hiểu luận án tại - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Giáo dục đại học GDĐH có vai trò đặc biệt quan trọng trong đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao - lực lượng tiên quyết đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước đội ngũ này đóng vai trò nòng cốt trong quá trình chuyển giao công nghệ nghiên cứu khoa học nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Loại hình đại học tư thục ĐHTT phát triển vừa đáp ứng được nhu cầu học tập ở trình độ cao ngày càng tăng của nhân dân vừa góp phần cung ứng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao cho mục tiêu phát triển đất nước. Trên con đường phát triển của mình các trường ĐHTT ở Việt Nam gặp không ít khó khăn trở ngại về cơ chế sự ràng buộc của một số văn bản luật và dưới luật các thông tư hướng dẫn vẫn còn thiếu chưa hợp lý chưa đồng bộ và chưa đảm bảo sự phát triển vững chắc chưa tạo được sự bình đẳng giữa trường công và trường tư chưa tạo động lực cho các nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào giáo dục đại học. Những khó khăn trở ngại mà các trường ĐHTT đang đối mặt đòi hỏi phải có giải pháp tháo gỡ để giáo dục đại học nói chung và các trường đại học tư thục ở nước ta bứt phá khỏi tình trạng trì trệ lạc .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.