TAILIEUCHUNG - Bước đầu nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn

Bước đầu nghiên cứu sự an toàn của hóa trị liều cao kết hợp với điều trị trúng đích với sự hỗ trợ của tế bào gốc tạo máu tự thân trong bệnh lý ung thư buồng trứng giai đoạn muộn. | Bước đầu nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn Tạp chí phụ sản - 12 3 125-128 2014 BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU TỰ THÂN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN MUỘN Nguyễn Duy Thăng Bạch Cẩm An Lê Sỹ Phương Lê Minh Toàn Châu Khắc Tú Tôn Thất Minh Trí Hoàng Bảo Nhân Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nguyễn Văn Tránh Phan Thị Thùy Hoa Bệnh viện Trung ương Huế Tóm tắt Abstract Mục tiêu Bước đầu nghiên cứu sự an toàn của hóa HIGH DOSE CHEMOTHERAPY COMBINED WITH trị liều cao kết hợp với điều trị trúng đích với sự hỗ trợ của USING AUTOLOGOUS HAEMATOPOIETIC STEM CELL FOR tế bào gốc tạo máu tự thântrong bệnh lý ung thư buồng TREATMENT ADVANCED OVARIAN CANCER trứng giai đoạn muộn. Phương pháp nghiên cứu Objective To study the safety of high dose mô tả trường hợp bệnh. Đối tượng nghiên cứu Bệnh chemotherapy in treatment of advanced ovarian cancer. nhân NGUYỄN THỊ S. được điều trị hóa chất liều cao kết Material and Method Case study A fifty-two-year- hợp liệu pháp trúng đích tại khoa huyết học lâm sàng old woman with stage IIIC ovarian cancer who was bệnh viện trung ương Huế. Kết quả bệnh nhân được treated with high dose chemotherapy. Results When hóa trị liều cao bằng phác đồ paclitaxel và carboplatine the patient was treated with combination of palitaxel với AUC 12 và 16 kết hợp Avastin. Sau 2 chu kì liều cao and carboplatin AUC 12 in the first cycle and AUC 16 in với Carboplatin tăng dần chưa ghi nhận có biến chứng the second cycle plus bevacizumab avastin . There were nặng. Kết luận Hóa trị liều cao kết hợp liệu pháp trúng no severe complications during the time of treatment. đích trong ung thư buồng trứng giai đoạn muộn là Conclusion High dose chemotherapy is safe for patients phương pháp điều trị khá an toàn. with advanved stage ovarian cancer. Từ khóa ung thư buồng trứng hóa trị liều cao Keywords ovarian cancer high dose chemotherapy paclitaxel carboplatin. paclitaxel carboplatin. 1. Tổng quan như .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.