TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu bệnh lý tiền sản giật nặng - sản giật và kết quả điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị tiền sản giật nặng- sản giật. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 67 thai phụ tiền sản giật nặng- sản giậtđiều trị tại Bệnh viên Phụ sản - Nhi Đà Nẵng từ tháng 7/ 2013- 4/2014. | Nghiên cứu bệnh lý tiền sản giật nặng - sản giật và kết quả điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng Tạp chí phụ sản - 12 3 83-87 2014 NGHIÊN CỨU BỆNH LÝ TIỀN SẢN GIẬT NẶNG - SẢN GIẬT VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG Hà Thị Tiểu Di Bệnh Viện Phụ Sản Nhi Đà nẵng Tóm tắt ecclamsia patients. Subjects studied and Mục tiêu Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng cận methodology Cross- sectional study including lâm sàng và kết quả điều trị tiền sản giật nặng- sản giật. 67 women with preeclampsia eclampsia treated Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Mô tả cắt at Danang Obstetrics and Pediatrics Hospital from ngang trên 67 thai phụ tiền sản giật nặng- sản giậtđiều July 2013 to April 2014. Results The highest rate of trị tại Bệnh viên Phụ sản - Nhi Đà Nẵng từ tháng 7 2013- incidence belongs to the group of pregnant women 4 2014. Kết quả Bệnh gặp nhiều nhất độ tuổi 25 -34 tuổi from 25 to 34 years old and primiparous 49 3 và con so 50 7 . Tăng huyết áp và phù gặp hầu child . Hypertension and edema occur in hết bệnh nhân. Protein niệu gt 3g l chiếm tỉ lệ cao 67 2 . the majority of the population. Proteinuria gt 3 g l Sau điều trị xét nghiệm protein niệu acid uric tiểu cầu presents in patients. Therapeutic outcomes ion Mg có cải thiện có ý biến chứng mẹ gặp show significant amelioration in terms of proteinuria 13 43 biến chứng con gặp nhiều nhất là đẻ non 59 7 . test platelet count serum magnesium and uric acid. Đình chỉ thai chủ yếu là mổ đẻ 88 1 . Chỉ số Apgar sau Complication for mothers are as high as 5 phút gt 7 chiếm tỷ lệ cao nhất 56 9 . Thời gian điều trị as in child is premature birth . Cesarean kéo dài tuổi thai trung bình 11 3 ngày. Kết luận Tiền delivery is most used for expedited termination sản giật nặng- sản giật hầu hết có đủ 3 triệu chứng Tăng . 56 9 5-mins Apgar score is higher than 7. huyết áp phù và protein niệu. Các biến chứng mẹ rất nguy Expectant management for optimal maturity of the hiểm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.