TAILIEUCHUNG - Chẩn đoán và điều trị thai nằm dưới gan

Chửa dưới gan là hình thái đặc biệt, hiếm gặp nhưng nguy hiểm cho bệnh nhân và thường được chẩn đoán muộn. Mục tiêu nghiên cứu: (1) mô tả triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm chẩn đoán thai dưới gan. (2) Phân tích về chẩn đoán và xử trí thai dưới gan. Phương pháp nghiên cứu: phân tích các bệnh án qua y văn của các nghiên cứu (Phân tích gộp – MetaAnalysis). | Chẩn đoán và điều trị thai nằm dưới gan BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP VÀ NHÓM BỆNH Vương Tiến Hòa CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ THAI NẰM DƯỚI GAN Vương Tiến Hòa Trường Đại học Y Hà Nội Tóm tắt Ectopic pregnancy EP under liver is one type Chửa dưới gan là hình thái đặc biệt hiếm gặp nhưng of abdominal pregnancy rare but dangerous nguy hiểm cho bệnh nhân và thường được chẩn đoán threatened to the life. Objectives 1 describe muộn. Mục tiêu nghiên cứu 1 mô tả triệu chứng lâm clinical symptoms laboratories test to diagnosis of sàng xét nghiệm chẩn đoán thai dưới gan. 2 Phân tích ectopic pregnancy under liver 2 analyzing about về chẩn đoán và xử trí thai dưới gan. Phương pháp nghiên diagnosis and management ectopic pregnancy cứu phân tích các bệnh án qua y văn của các nghiên under live. Methods MetaAnalysis by cases report. cứu Phân tích gộp MetaAnalysis . Đối tượng nghiên Objective the cases report of medical literature. cứu các bệnh án báo cáo trong y văn cases report . Kết Results Most of cases was late diagnosis and quả Phần lớn các trường hợp đều được chẩn đoán muộn hospitalized with surgegycal emergency symptoms với hội chứng cấp cứu ngoại khoa chảy máu trong. Các by intraperitonial hemorrhage. The clinical triệu chứng lâm sàng xuất hiện ở vùng hạ sườn phải với signs located at right hypochondrium with liver- hội chứng gan tiêu hóa hoặc dạ dày ruột. Khai thác tiền intestinal or gastro-intestinal symptoms. It was sử không tốt nên bỏ qua các triệu chứng về thai nghén lack of or did not asking about history of pregnancy. dẫn đến khối thai vỡ gây chảy máu trong. Khi nồng độ If concentration of βhCG high but absent the βhCG cao mà tiểu khung bình thường không thấy khối gestation sac in uterine capacity or pelvic it should thai cần phối hợp siêu âm CT MRI để chẩn đoán thai dưới be combined ultrasound CT MRI to diagnosis of EP gan. Khi can thiệp mở bụng cần phối hợp có bác sĩ ngoại under liver. The surgegycal intervention should be khoa hồi sức tích cực dự trữ truyền máu tốt. Khi can .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    150    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.