TAILIEUCHUNG - Báo cáo ba trường hợp chửa trứng bán phần có thai sống

Phân tích các dữ liệu về lâm sàng, siêu âm, nồng độ β hCG và diện tích bánh rau bất thường chúng tôi nhận thấy: nồng độ β hCG cao, diện tích bánh rau bất thường càng rộng có liên quan tỷ lệ thuận với nguy cơ tiền sản giật ở thai phụ và sảy thai. Do vậy, cần theo dõi quản lý thai nghén chặt chẽ để phát hiện sớm các biến chứng cho thai phụ cũng như thai nhi. | Báo cáo ba trường hợp chửa trứng bán phần có thai sống BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP VÀ NHÓM BỆNH Đinh Thị Hiền Lê Vũ Bá Quyết BÁO CÁO BA TRƯỜNG HỢP CHỬA TRỨNG BÁN PHẦN CÓ THAI SỐNG Đinh Thị Hiền Lê Vũ Bá Quyết Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Tóm tắt Abstract Từ 2013 đến 2014 tại bệnh viện Phụ Sản Trung REPORT PF 3 CASES PARTIAL HYDATIDIFORM MOLE ương chúng tôi khám chẩn đoán và theo dõi dõi WITH A FULL-TERM INFANT AND NORMAL CHROMOSOMES được 3 trường hợp thai phụ chửa trứng bán phần có From 2013 to 2014 at the National hospital of thai sống với bộ nhiễm sắc thể bình thường. Trong Obstetrics and Gynecology we care diagnosis and 3 trường hợp này có hai trường hợp thai sinh sống follow-up monitoring the 3 cases partial hydatidiform thai nhi khỏe mạnh và một trường hợp sảy thai đôi mole with a full-term infant and normal chromosomes. ở tuần thứ 21. Phân tích các dữ liệu về lâm sàng siêu In these cases there are two cases of living pregnancy âm nồng độ β hCG và diện tích bánh rau bất thường healthy fetus and a case of twin miscarriage at the chúng tôi nhận thấy nồng độ β hCG cao diện tích age of 21 weeks. Ultrasonic examination found an bánh rau bất thường càng rộng có liên quan tỷ lệ enlarged placenta with a typical honeycomb picture thuận với nguy cơ tiền sản giật ở thai phụ và sảy thai. placenta previa and a normal developing fetus. The Do vậy cần theo dõi quản lý thai nghén chặt chẽ để placenta was composed of two parts one was a molar phát hiện sớm các biến chứng cho thai phụ cũng như pregnancy and the other was a normal placenta thai nhi. Theo dõi lượng β-HCG sau sinh nhằm phát both were separated by the membrane. Postmolar hiện và điều trị sớm các trường hợp có biến chứng ung persistence of human chorionic gonadotropin was thư nguyên bào nuôi. found one month after termination of this pregnancy. Từ khóa Chửa trứng bán phần có thai. Key words Partial hydatidiform mole with fetus. 1. Đặt vấn đề được thực hiện trong kỳ đầu mang thai 4 . Tuy nhiên Chửa trứng là bệnh có tần suất

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.