TAILIEUCHUNG - Nhận xét về kiến thức và thực hành của phụ nữ chưa kết hôn về các biện pháp KHHGĐ

Bài viết trình bày nghiên cứu về kiến thức và thực hành của phụ nữ chưa kết hôn về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), đánh giá sự khác biệt giữa kiến thức và thực hành của các đối tượng nghiên cứu về kế hoạch hóa gia đình. | Nhận xét về kiến thức và thực hành của phụ nữ chưa kết hôn về các biện pháp KHHGĐ Tạp chí phụ sản - 12 2 211-214 2014 NHẬN XÉT VỀ KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA PHỤ NỮ CHƯA KẾT HÔN VỀ CÁC BIỆN PHÁP KHHGĐ Vương Thị Vui Nguyễn Ngọc Minh Trường Đại học Y Hà Nội Tóm tắt Abstract Mục tiêu nghiên cứu về kiến thức và thực hành của RESEARCH OF KNOWLEDGE AND PRACTICE OF phụ nữ chưa kết hôn về các biện pháp kế hoạch hoá gia UNMARRIED WOMEN ABOUT FAMILY PLANNING METHODS đình KHHGĐ đánh giá sự khác biệt giữa kiến thức và Objectives Research of knowledge and practice of thực hành của các đối tượng nghiên cứu về kế hoạch unmarried women about family planning methods assess hoá gia đình. Đối tượng và phương pháp nghiên the difference between their knowledge and practice of cứu mô tả tiến cứu qua phỏng vấn 330 phụ nữ chưa kết family planning. Methods described in interviewa with hôn có thai ngoài ý muốn dưới 12 tuần tự nguyện phá 330 unmarried women have unwanted pregnancies thai tại trung tâm kế hoạch hoá gia đình bệnh viện phụ under 12 weeks of voluntary abortion in family planning sản trung ương từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2013. Kết center of National obstetrics and gynecology hospital quả Hậu quả của nạo hút thai NHT được các đối tượng from April to September 2013. Results Consequence of biết đến nhiều nhất là vô sinh chiếm 46 7 . Các hậu quả abortion which objects of the research is best known is khác được biết đến là nhiễm trùng 30 9 rong kinh-rong infertility . The other consequences are known to be huyết 29 1 băng huyết 21 8 thủng tử cung 20 6 . Số infection 30 9 menstrual bleeding 29 19 haemorrhage đối tượng phá thai ở tuổi thai 6 tuần lần phá thai này cao 21 8 uterine perforation . Number of abortion at 6 hơn so với lần trước 35 1 so với 17 6 . Số đối tượng weeks gestation is higher than before 35 1 versus 17 6 . phá thai ở tuổi thai 7 tuần chiếm tỷ lệ cao nhất ở cả lần Number of abortion at 7 weeks gestation accounted for the nạo hút thai lần trước và lần này 43

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.