TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu tình hình phá thai đến 12 tuần và đánh giá sự hiểu biết về các biện pháp tránh thai của phụ nữ đến phá thai

Bài viết trình bày mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định phá thai của phụ nữ phá thai, đánh giá sự hiểu biết về các biện pháp tránh thai của đối tượng đến phá thai. | Nghiên cứu tình hình phá thai đến 12 tuần và đánh giá sự hiểu biết về các biện pháp tránh thai của phụ nữ đến phá thai Tạp chí phụ sản - 12 2 203-206 2014 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH PHÁ THAI ĐẾN 12 TUẦN VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ HIỂU BIẾT VỀ CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI CỦA PHỤ NỮ ĐẾN PHÁ THAI Đặng Văn Hải Trung tâm CSSKSS tỉnh Vĩnh Phúc Tóm tắt Abstract Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ phá THE STUDY OF ABORTION UP TO 12 WEEK OF GESTATION thai cao nhất Đông Nam Á và cao thứ 9 trên thế AND EVALUATION OF PATIENT S AWARENESS ABOUT giới. Theo thống kế của Bộ Y tế 9 tháng năm 2012 CONTRACEPTION METHODS toàn quốc có trường hợp phá thai trên tổng Vietnam is a country where has very high abortion số trẻ đẻ sống 1 . Tại tỉnh Vĩnh Phúc năm rate in South East Asia and ranks 9th globally. According 2012 có trường hợp phá thai ở các cơ sở y tế to MOH s statistics until September 2012 there was công lập trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu 1. Mô tả một cases of abortion among live birth. số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định phá thai của phụ In Vinh Phuc province 1 cases of abortion were nữ phá thai 2. Đánh giá sự hiểu biết về các biện pháp recorded at public health facilities in 2012. Objectives tránh thai của đối tượng đến phá thai. Đối tượng 1. To describe relating to decide to abort pregnancy 2. Đối tượng nghiên cứu là những phụ nữ đến phá thai To evaluate a wareness of women who seek for abortion gồm hút thai và phá thai bằng thuốc tại Trung tâm service. Materials and methodology Women who CSSKSS tỉnh Vĩnh Phúc từ 10 3 2013- 30 9 2013. came to abort their pregnancy at Vinh Phuc Reproductive Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến cứu. healcare center from 10 3 2013 until 30 9 is a Kết quả Nguyên nhân có thai ở những phụ nữ có cross-sectional study. Results The results has shown that thai ngoài ý muốn là không sử dụng BPTT 25 4 sử no use of contraception 25 4 misuse of contraception dụng BPTT hiện đại không đúng 32 9 và thất bại .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.