TAILIEUCHUNG - Đánh giá kết quả thụ tinh ống nghiệm với tinh trùng trữ lạnh bằng phương pháp hơi Ni tơ tại Bệnh viện Trung ương Huế

Bài viết trình bày khảo sát ảnh hưởng của phương pháp trữ lạnh bằng hơi Ni tơ lên chất lượng tinh trùng, đánh giá kết quả thụ tinh ống nghiệm bằng tinh trùng được trữ lạnh bằng hơi Ni tơ. | Đánh giá kết quả thụ tinh ống nghiệm với tinh trùng trữ lạnh bằng phương pháp hơi Ni tơ tại Bệnh viện Trung ương Huế Tạp chí phụ sản - 12 2 185-189 2014 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỤ TINH ỐNG NGHIỆM VỚI TINH TRÙNG TRỮ LẠNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP HƠI NI TƠ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Phan Cảnh Quang Thông Lê Minh Toàn Nguyễn Thị Thu Thúy Nguyễn Hữu Anh Minh Trương Nữ Ngọc Anh Bệnh viện Trung Ương Huế Tóm tắt FERTILIZATION WITH FROZEN SPERM IN LIQUID Đặt vấn đề Hiện nay trữ lạnh tinh trùng bằng hơi NITROGEN VAPOR AT HUE CENTRAL HOSPITAL Ni tơ là kỹ thuật đang được áp dụng thường quy tại các Background Today the cryopreserved sperm trung tâm hỗ trợ sinh sản. Nhưng làm thế nào để đánh in liquid nitrogen vapor is applied routinely in the giá hiệu quả của chương trình này . Mục tiêu 1. Khảo Medically Assisted Procreation Centers. How to evaluate sát ảnh hưởng của phương pháp trữ lạnh bằng hơi Ni the effect of this method Objectives 1. To investigate tơ lên chất lượng tinh trùng. 2. Đánh giá kết quả thụ tinh the influence of cryopreservation in liquid nitrogen ống nghiệm bằng tinh trùng được trữ lạnh bằng hơi Ni vapor on the quality of human . To evaluate the tơ. Phương pháp nghiên cứu 45 mẫu tinh dịch với vận results of in vitro fertilization with cryopreserved sperm động và số lượng bình thường được thu thập từ 52 người in liquid nitrogen 45 semen samples đàn ông hoặc là bệnh nhân phòng vô sinh hiếm muộn with normal motility and sperm count were collected hoặc là người hiến tinh trùng. Các mẫu tinh dịch này sẽ from 45 men who were either patients of an infertility được trữ lạnh bằng phương pháp hơi nitơ và được đánh clinic or had donated sperm for research. These semen giá theo tiêu chuẩn WHO trước và sau trữ lạnh. 50chu samples were cryopreserved in liquid nitrogen vapor kỳ thụ tinh trong ống nghiệm tiêm tinh trùng vào bào and were evaluated according to WHO 2010 criteria tương trứng với tinh trùng trữ lạnh được đánh giá kết quả before and after their .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.