TAILIEUCHUNG - Bổ sung các yếu tố vi lượng trong thai kỳ

Tình trạng dinh dưỡng có liên quan đến một loạt các vấn đề sức khỏe cộng đồng và đặc biệt là các đối tượng như trẻ em và phụ nữ mang thai, cho con bú. Những thay đổi sinh lý trong thai kỳ kéo theo nhu cầu năng lượng, protein và các vi chất dinh dưỡng tăng lên đáng kể. | Bổ sung các yếu tố vi lượng trong thai kỳ TỔNG QUAN Trần Mạnh Linh Nguyễn Vũ Quốc Huy BỔ SUNG CÁC YẾU TỐ VI LƯỢNG TRONG THAI KỲ Trần Mạnh Linh Nguyễn Vũ Quốc Huy Bộ môn Phụ Sản Trường Đại học Y Dược Huế Tóm tắt Abstract Tình trạng dinh dưỡng có liên quan đến một loạt MATERNAL MICRONUTRIENT SUPPLEMENTATION các vấn đề sức khỏe cộng đồng và đặc biệt là các đối DURING PREGNANCY tượng như trẻ em và phụ nữ mang thai cho con bú. Nutrition during pregnancy is associated with a Những thay đổi sinh lý trong thai kỳ kéo theo nhu range of health risks for the community and especially cầu năng lượng protein và các vi chất dinh dưỡng as children pregnant women and lactating. The tăng lên đáng kể. Chính những thay đổi đó dẫn đến physiological changes during pregnancy result in tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng đặc biệt là các vi increased the energy protein and micronutrients chất dinh dưỡng mà hậu quả là những ảnh hưởng requirements. The changes during pregnancy lead trực tiếp đến tình trạng sức khỏe của phụ nữ và các to nutritional deficiency especially micronutrients tác động tiêu cực trên sự phát triển của trẻ sơ sinh. resulting directly affects to the health status of women Vi chất dinh dưỡng là những chất mặc dù cơ thể cần and the negative impact on the development of infants. rất ít nhưng không thể thiếu. Tuy không thể thay Micronutrients are substances that the body need thế được hoàn toàn chế độ ăn hàng ngày nhưng low concentrations but indispensable. Micronutrient bổ sung các vi chất dinh dưỡng lại đóng vai trò rất supplementation cannot be completely replaced daily quan trọng cần thiết cho sự phát triển thai kỳ bình diet but having a very important role and necessary thường và dự phòng một số di tật bẩm sinh và bệnh for the normal development of the pregnancy and lý trong thai kỳ. Dựa vào các bằng chứng hiện có Tổ prophylaxis some fetal malformations and some diseases chức Y tế thế giới đã đưa ra một số khuyến cáo như in pregnancy. Based on the available evidence WHO .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.