TAILIEUCHUNG - Những bất thường số lượng nhiễm sắc thể của thai tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ năm 2011-2012

Bài viết trình bày việc phát hiện một số bất thường NST của thai từ tế bào ối nuôi cấy, đánh giá giá trị của các test sàng lọc trước sinh để phát hiện thai bất thường NST. | Những bất thường số lượng nhiễm sắc thể của thai tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ năm 2011-2012 Chẩn đoán trước sinh Hoàng Thị Ngọc Lan Ngô Minh Thắng Lê Phương Thảo Ngô Tuyết Nhung NHỮNG BẤT THƯỜNG SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ CỦA THAI TẠI TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG TỪ NĂM 2011-2012 Hoàng Thị Ngọc Lan Ngô Minh Thắng Lê Phương Thảo Ngô Tuyết Nhung Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Tóm tắt PRENATAL DIAGNOSTIC CENTER OF NATIONAL HOSPITAL OF Bất thường nhiễm sắc thể NST có thể gây dị tật nặng OBSTETRICS AND GYNECOLOGY IN 2011-2012 về hình thái và nội tạng dẫn đến tử vong sớm trước khi Chromosomal abnormalities can cause severe sinh trong khi sinh hoặc tử vong sau khi sinh. Bất thường deformities and organ morphology leads to early death NST có thể là nguyên nhân của các trường hợp sảy thai before birth during birth or death after birth. Chromosome thai lưu liên tiếp. Việc sàng lọc và chẩn đoán trước sinh abnormalities may be the cause of the miscarriages sẽ giúp làm giảm tỷ lệ các trẻ mang dị tật bẩm sinh và tử stillbirths. The screening and prenatal diagnosis will help vong chu sinh. Mục tiêu 1 Phát hiện một số bất thường to reduce the incidence of child bearing birth defects NST của thai từ tế bào ối nuôi cấy 2 Đánh giá giá trị của and perinatal death. Objective 1 Detection of an các test sàng lọc trước sinh để phát hiện thai bất thường unusual number of fetal chromosomes from cultured NST. Đối tượng 1865 thai phụ được chẩn đoán trước amniotic cells 2 Rating value of prenatal screening tests sinh. Phương pháp nghiên cứu mô tả. Kết quả và kết to detect fetal chromosomal abnormalities. Subjects luận Chỉ định chọc ối do kết quả sàng lọc huyết thanh 1865 women were diagnosed before birth. Research mẹ là 51 52 do siêu âm thai là 28 63 . Tỷ lệ bất thường methodology a description. Results and Conclusions nhiễm sắc thể gặp 6 67 trong đó thai hội chứng Down The results of amniocentesis by maternal serum screening gặp

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN