TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu chọc hút dịch ối chẩn đoán thai nhi nhiễm virus Rubella bằng kỹ thuật PCR-Realtime tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2011-2012

Bài viết đánh giá kết quả chọc hút dịch ối bằng kỹ thuật PCR- Realtime với kết quả xét nghiệm sinh hóa miễn dịch máu cuống rốn nhằm chẩn đoán thai nhi nhiễm rubella, đánh giá độ nhạy và độ đặc hiệu của kỹ thuật PCR- Realtime. | Nghiên cứu chọc hút dịch ối chẩn đoán thai nhi nhiễm virus Rubella bằng kỹ thuật PCR-Realtime tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2011-2012 Chẩn đoán trước sinh Nguyễn Quảng Bắc NGHIÊN CỨU CHỌC HÚT DỊCH ỐI CHẨN ĐOÁN THAI NHI NHIỄM VIRUS RUBELLA BẰNG KỸ THUẬT PCR REALTIME TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2011- 2012 Nguyễn Quảng Bắc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Tóm tắt Abstract Mục tiêu Đánh giá kết quả chọc hút dịch RESEARCH AMNIOCENTESIS FOR FETAL RUBELLA ối bằng kỹ thuật PCR- Realtime với kết quả xét DIAGNOSIS BY REAL-TIME PCR AT THE NATIONAL HOSPITAL nghiệm sinh hóa miễn dịch máu cuống rốn nhằm OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 2011- 2012 chẩn đoán thai nhi nhiễm rubella đánh giá độ Objectives To review the results of amniocentesis nhạy và độ đặc hiệu của kỹ thuật PCR- Realtime. with the results of biochemical test from cordocentesis Phương pháp mô tả cắt ngang ở phụ nữ mang to diagnose rubella infection assess the sensitivity and thai nhiễm rubella ở tuổi thai 6 - 18 tuần và tự specificity of PCR- Realtime. Methods this is a cross- nguyện tham gia nghiên cứu. Kết quả tất cả các sectional description in pregnant women infected trường hợp chọc ối chẩn đoán thai nhi nhiễm virus with rubella in 6- 18 weeks gestation and voluntarily rubella bằng kỹ thuật PCR-Realtime đều có kết participate in the study. Results All cases of diagnostic quả chính xác cao so với kết quả xét nghiệm sinh amnioscentesis fetal rubella virus infection by PCR- hóa miễn dịch máu cuống rốn thai nhi. Độ nhạy Realtime resuls are highly acurate compared with the của phương pháp chọc ối PCR- Realtime đạt kết results biochemical test immune fetal cord blood. The quả cao 94 9 độ đặc hiệu là 100 độ chính xác sensitivity of the PCR- Realtime method amniocentesis của phương pháp PCR dịch ối với xét nghiệm máu resuls as high as 94 9 specificity 100 accuracy of cuống rốn IgM là 98 0 . Kết luận Kết quả chọc amniotic fluid PCR testing umbilical cord blood IgM was dịch ối bằng kỹ thuật PCR- Realtime có độ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN