TAILIEUCHUNG - Đánh giá giá trị khoảng sáng sau gáy để chẩn đoán thai bất thường có nhiễm sắc thể bình thường

Bài viết trình bày xác định tỷ lệ bất thường hình thái của thai có tăng khoảng sáng sau gáy trong quý đầu có nhiễm sắc thể bình thường. | Đánh giá giá trị khoảng sáng sau gáy để chẩn đoán thai bất thường có nhiễm sắc thể bình thường Tạp chí phụ sản - 12 2 149-151 2014 ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KHOẢNG SÁNG SAU GÁY ĐỂ CHẨN ĐOÁN THAI BẤT THƯỜNG CÓ NHIỄM SẮC THỂ BÌNH THƯỜNG Trần Danh Cường 1 Nguyễn Hải Long 2 Vũ Hải Yến 3 1 Trường Đại học Y Hà Nội 2 Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng 3 Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội Tóm tắt ABNOMALITIES IN FETUS WITH NORMAL KARYOTYPE Mục tiêu nghiên cứu Xác định tỷ lệ bất thường Objective To estimate the rate of malformations hình thái của thai có tăng khoảng sáng sau gáy trong and adverse outcome of chromosomally normal quý đầu có nhiễm sắc thể bình thường. Đối tượng và pregnancies with increased nuchal translucency at phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu theo dõi dọc the 12-14 weeks scan. Materials and methods 380 thai phụ được chẩn đoán tăng khoáng sáng sau Retrospective study of 380 chromosomally normal gáy trong thời điểm từ 12 tuần đến 13 tuần 6 ngày có singleton pregnancies with nuchal translucency kết quả phân tích NST đồ từ tế bào ối bình thường được of 3 0mm. These patients were managed with theo dõi tại TTCĐTS Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương từ follow-up scans at 22 28 32 weeks in the center 01 2011 đến 04 2013. Kết quả nghiên cứu có 85 8 of prenatal diagnosis of NHOG from 01 2011 to trường hợp có NST bình thường trong tổng số BN được 04 2013. Results for all cases increased NT 85 8 chọc ối vì tăng KSSG tỷ lệ bất thường hình thái là 10 2 has normal karyotype. Among those 380 pregnancies tỷ lệ thai có kết thúc thai nghén bất thường là 5 8 . Kết 10 2 has malformations such as heart defects luận thai phụ tăng KSSG có NSTĐ bình thường cần diagphragmatic hernia neural tube chest and được siêu âm theo dõi để phát hiện các bất thường hình abdominal abnomalies. The rate of adverse outcome thái khác. Từ khóa khoảng sáng sau gáy nhiễm sắc pregnancy is 5 8 . Conclusions pregnancy thể đồ dị tật hình thái. women who have fetus increased NT need to have ultrasonography check up regulary in order to

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN