TAILIEUCHUNG - Chẩn đoán khe hở môi của thai bằng siêu âm

Nghiên cứu này nhằm đích: Mô tả kết quả siêu âm chẩn đoán trước sinh các khe hở môi và vòm họng tại bệnh viện Phụ Sản trung ương. | Chẩn đoán khe hở môi của thai bằng siêu âm Chẩn đoán trướC sinh NguyễN VăN Học Vũ Bá Quyết trầN DaNH cườNg CHẨN ĐOÁN KHE HỞ MÔI CỦA THAI BẰNG SIÊU ÂM Nguyễn Văn Học 1 Vũ Bá Quyết 2 trần Danh cường 3 1 Bệnh viện Lạng Giang Bắc Giang 2 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 3 Trường Đại học Y Hà Nội Tóm tắt Abstract Nghiên cứu này nhằm đích mô tả kết quả siêu DIAGNOSIS OF FETAL CLEFT LIP BY ULTRA-SOUND âm chẩn đoán trước sinh các khe hở môi và vòm họng This study aimed to target describes the tại bệnh viện Phụ Sản trung ương. Kết quả cho thấy 98 results of prenatal ultrasound diagnosis of cleft lip thai phụ được chọn để nghiên cứu có tuổi thai phụ trung and palate slot at the Central National Hospital of bình là 27 tuổi tuổi thai trung bình phát hiện bệnh là 22 Obstetric and Gynecology. Results showed that 98 tuần. Tỷ lệ khe ở môi ở thai trai cao gấp 2 lần thai gái tỷ women were selected for the study the average age lệ khe hở môi bên trái cao gấp 3 lần bên phải tỷ lệ khe hở was 27 years median gestational age was 22 weeks môi một bên là 72 4 tỷ lệ khe hở môi đơn độc không detected. The percentage of slots in son is 2 times kèm theo dị dạng khác là 82 6 tỷ lệ khe hở môi có dị tất higher than girl the rate cleft lip right is 3 times khác kèm theo là 27 6 trong đó dị tật tim chiểm 35 3 higher than left the rate cleft lip single is 72 4 dị tật ở não chiếm 15 . Kết luận khe hở môi và vòm rate cleft lip alone is 82 6 . Percentage of another miệng là hoàn toàn có thể chẩn đoán trước sinh bằng malformations is 27 6 in cludding 35 3 of heart phương pháp siêu âm hình thái thai nhi vào tuổi thai 22 defects and brain malformations about 15 . tuần đa số là đơn độc cho nên nó có ý nghĩa rất lớn trong Conclusion cleft lip is possible prenatal diagnosis by thái độ xử trí thai nghén. Từ khóa khe hở môi vòm họng ultrasound at 22 weeks gestational age. Keywords siêu âm hình thái dị tật tim. cleft lip ultrasound morphology heart defects 1. Đặt vấn đề 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Khe

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG