TAILIEUCHUNG - Đánh giá hiệu quả giảm đau trong chuyển dạ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng bệnh nhân tự điều khiển tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả giảm đau của phương pháp gây tê ngoài màng cứng Bệnh nhân tự điều khiển (PCEA) để giảm đau trong chuyển dạ và các tác dụng không mong muốn trên sản phụ và sơ sinh. | Đánh giá hiệu quả giảm đau trong chuyển dạ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng bệnh nhân tự điều khiển tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Tạp chí phụ sản - 12 2 139-141 2014 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU TRONG CHUYỂN DẠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG BỆNH NHÂN TỰ ĐIỀU KHIỂN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG Đỗ Văn Lợi Nguyễn Hoàng Ngọc Lê Thiện Thái Bệnh viện Phụ sản Trung Ương Tóm tắt CONTROLLED EPIDURAL ANALGESIA PCEA METHOD Mục tiêu Đánh giá hiệu quả giảm đau của phương FOR PAIN RELIEF DURING LABOR IN NATIONAL pháp gây tê ngoài màng cứng Bệnh nhân tự điều khiển OBSTETRICS AND GYNECOLOGY HOSPITAL PCEA để giảm đau trong chuyển dạ và các tác dụng Objective to assess the effectiveness of the patient không mong muốn trên sản phụ và sơ sinh. Đối tượng và controlled epidural analgesia method for pain relief phương pháp Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 110 sản during labor and side effects on pregnant women and phụ được giảm đau trong chuyển dạ bằng phương pháp infants. Method a Cross sectional survey study was PCEA từ tháng 7 2013 đến 02 2014 tại Bệnh viện Phụ conducted on 110 pregnant women who were pain sản Trung ương BVPSTW . Kết quả Đẻ thường 80 9 relieved during labor by patient-controlled epidural foceps 5 4 mổ 13 7 VAS lt 4 giai đoạn gđ 1 100 analgesia method in National Obstetrics and Gynecology giai đoạn 2 89 1 gđ 3 96 4 VAS gt 4 giai đoạn 1 0 Hospital from 07 2013 to 02 2014. Results Natural birth giai đoạn 2 giai đoạn 3 3 6 Có 3 7 trường hợp was 80 9 forceps 5 4 C-section was 13 7 VAS lt 4 điểm Bromage gt 1 nhưng xuất hiện sau bơm lidocain tụt 100 stage 1 89 1 stage 2 96 4 stage 3 VAS gt 4 0 huyết áp 0 9 run 2 7 apga gt 7 chiếm 99 1 apga lt stage 1 10 9 stage 2 3 6 stage 3 Bromage score gt 1 7 chiếm 0 9 Hài lòng 96 4 chưa hài lòng 3 6 . Kết 2 7 case but appeared after lidocain bolus drop blood luận PCEA để giảm đau trong chuyển dạ là một phương pressure was 0 9 trembling 2 7 apga index at 1st amp pháp giảm đau rất tốt cho sản phụ không ảnh hưởng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN