TAILIEUCHUNG - Hiệu quả khởi phát chuyển dạ bằng ống thông Foley ở thai ≤ 34 tuần có chỉ định đình chỉ thai nghén

Bài viết trình bày xác định hiệu quả và tính an toàn của ống thông Foley bơm 80 ml nước muối sinh lý đặt ở CTC trong KPCD ở thai ≤ 34 tuần có chỉ định đình chỉ thai nghén. | Hiệu quả khởi phát chuyển dạ bằng ống thông Foley ở thai 34 tuần có chỉ định đình chỉ thai nghén Tạp chí phụ sản - 12 2 127-129 2014 HIỆU QUẢ KHỞI PHÁT CHUYỂN DẠ BẰNG ỐNG THÔNG FOLEY Ở THAI 34 TUẦN CÓ CHỈ ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THAI NGHÉN Lê Thiện Thái Nguyễn Thị Như Hà Phó Thị Quỳnh Châu Bệnh viện Phụ sản Trung Ương Tóm tắt CATHETER INDUCTION OF LABOR PREGNANT 34 Mục tiêu nghiên cứu Xác định hiệu quả và tính an WEEKS THAT GESTATIONAL INDICATED SUSPEND toàn của ống thông Foley bơm 80 ml nước muối sinh lý Objective The purpose of this study was to determine đặt ở CTC trong KPCD ở thai 34 tuần có chỉ định đình the effectiveness and safety of transcervical Foley catheter chỉ thai nghén. Đối tượng và phương pháp nghiên balloon inflated with 80ml sterile saline for induction of cứu Chúng tôi tiến hành nghiên cứu thử nghiệm lâm labor pregnant 34 weeks that gestational indicated sàng không nhóm chứng. Tất cả những thai phụ vào suspend. Study methodology We carried out a non- Khoa đẻ để gây chuyển dạ đẻ có tuổi thai 34 tuần có controlled clinical trial. Total 48 pregnant women were chỉ định đình chỉ thai quả Từ 05 2013 enrolled for induction of labor pregnant 34 weeks that 02 2014 tại Khoa đẻ BV PSTW có 48 thai phụ thỏa mãn gestational indicated suspend. Result From May 2013 tiêu chuẩn chọn. KPCD thành công 36 48 ca chiếm tỷ Feb 2014 in Obstetric Dept 48 pregnant women had lệ 75 . Biến chứng Có 1 trường hợp nhiễm trùng 2 . selection criteria. The rate of successful labor induction Không có biến chứng vỡ tử cung sa dây rau. Kết luận was 36 48 cover 75 . Complications one case of infection Khởi phát chuyển dạ KPCD bằng ống thông Foley đặt 2 . No complication of vaginal bleeding umbilical CTC cho hiệu quả cao và có biến chứng không đáng kể. cord prolapsed and placental abruption. Conclusion Tuy nhiên cần có những nghiên cứu rộng và chặt chẽ Induction of labor by transcervial Foley catheter balloon hơn trong tương khóa Khởi phát chuyển dạ ống inflated 80ml sterile .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN