TAILIEUCHUNG - Tỷ lệ đái tháo đường thai nghén tại khoa khám theo yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2012 và một số yếu tố nguy cơ

Đái tháo đường thai nghén (ĐTĐTN) có xu hướng tăng tại Việt Nam nhưng các yếu tố nguy cơ, bao gồm kiến thức và thực hành của người phụ nữ mang thai còn ít được nghiên cứu. Mục tiêu: xác định tỷ lệ mắc, thực trạng kiến thức và thực hành phòng ĐTĐTN và xác định một số yếu tố nguy cơ. | Tỷ lệ đái tháo đường thai nghén tại khoa khám theo yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2012 và một số yếu tố nguy cơ Sản khoa Nguyễn Lê Hương Đỗ Quan Hà TỶ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI NGHÉN TẠI KHOA KHÁM THEO YÊU CẦU BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2012 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ Nguyễn Lê Hương 1 Đỗ Quan Hà 2 1 Trường Đại học Thăng Long 2 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Tóm tắt NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Đặt vấn đề đái tháo đường thai nghén ĐTĐTN có IN 2012 AND SOME RISK FACTORS xu hướng tăng tại Việt Nam nhưng các yếu tố nguy cơ Introduction Gestational diabetes GD tends to bao gồm kiến thức và thực hành của người phụ nữ mang be increased in Viet Nam but few research has focused thai còn ít được nghiên cứu. Mục tiêu xác định tỷ lệ mắc on its risk factors including knowledge and pracctice of thực trạng kiến thức và thực hành phòng ĐTĐTN và xác the pregnent woemn. Objectivves to determine the định một số yếu tố nguy cơ. Đối tượng và phương prevalence of knowledge and practice related to GD and pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 429 thai phụ to identify some risk factors. Subjects and methods được phỏng vấn và làm nghiệm pháp dung nạp glucose. cross-sectional study involving 429 pregnanant Kết quả Trong tổng số 429 thai phụ có 49 được chẩn women who were interviewed and received glucoose đoán ĐTĐTN chiếm tỷ lệ 11 4 . Tỷ lệ có kiến thức đạt về intolerance test. Results Among 429 pregnant women ĐTĐTN là 76 2 . Tỷ lệ có thực hành dinh dưỡng và vận 49 were diagnosed with GD accounting for 11 4 . The động thể lực ở mức độ đạt là 35 4 . Nguy cơ mắc ĐTĐTN percentage having sufficient knowledge on GD was tăng cùng với tuổi của thai phụ. Phụ nữ béo phì từ trước 76 2 . The percentage having appropriate practice in khi mang thai có nguy cơ ĐTĐTN cao hơn hẳn những phụ nutrition and physiccal activity was 35 4 . Risk of GD nữ khác OR 4 1 95 CI 1 39 - 10 9 . Nguy cơ mắc ĐTĐTN increased with age of pregnant women. Women with ở thai phụ không thực hành dinh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG