TAILIEUCHUNG - Văn hóa doanh nghiệp – Những điều cơ bản

Văn hóa – như có học giả đã nói, đó là cái cân bằng khi xã hội có nhiều nguy cơ biến động. Hoặc có thể hiểu nôm na rằng, mọi vật chất có thể mất đi, cái còn đọng lại chính là văn hóa. Bất kể quốc gia nào, tổ chức nào, giáo phái nào muốn trường tồn thì phải có văn hóa riêng, và doanh nghiệp cũng không nằm ngoài quy luật đó. Trong điều kiện hội nhập, cạnh tranh trên một môi trường ngày càng phẳng, văn hóa doanh nghiệp càng trở nên quan trọng. Văn hóa doanh. | Văn hóa doanh nghiệp - Những điều cơ bản Văn hóa - như có học giả đã nói đó là cái cân bằng khi xã hội có nhiều nguy cơ biến động. Hoặc có thể hiểu nôm na rằng mọi vật chất có thể mất đi cái còn đọng lại chính là văn hóa. Bất kể quốc gia nào tổ chức nào giáo phái nào muốn trường tồn thì phải có văn hóa riêng và doanh nghiệp cũng không nằm ngoài quy luật đó. Trong điều kiện hội nhập cạnh tranh trên một môi trường ngày càng phẳng văn hóa doanh nghiệp càng trở nên quan trọng. Văn hóa doanh nghiệp hiện nay đang là đề tài tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn của giới doanh nghiệp các nhà quản lý và trên phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên văn hóa doanh nghiệp là gì thì không phải doanh nghiệp nào cũng thấu hiểu nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước hết khái niệm văn hóa doanh nghiệp nói riêng và văn hóa nói chung là rất khó phân định bởi có đến hàng trăm định nghĩa về văn hóa. Song có thể hiểu văn hóa theo các cách sau Theo bộ Từ Hải xuất bản vào năm 1989 thì văn hóa có nghĩa là Văn trị và Giáo hóa. Theo ngôn ngữ của phương Tây thì văn hóa có nghĩa là tạo dựng giữ gìn và chăm sóc. Trong nhân loại học và xã hội học khái niệm văn hóa được đề cập đến theo một nghĩa rộng nhất đó là bao gồm tất cả mọi thứ vốn là một bộ phận trong đời sống con người. Văn hóa không chỉ là những gì liên quan đến tinh thần mà bao gồm cả vật chất. Theo cách hiểu thông thường thì văn hóa là cách sống bao gồm phong cách ăn mặc ăn uống cư xử đức tin và tri thức. Theo đó có thể hiểu văn hóa doanh nghiệp như là các giá trị tinh thần vật chất và tri thức. được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển trở thành quan niệm tập quán truyền thống của doanh nghiệp đó. Trên thế giới có một số định nghĩa văn hoá doanh nghiệp như sau 1. Phẩm chất riêng biệt của tổ chức được nhận thức phân biệt nó với các tổ chức khác trong lĩnh vực. Gold . 2. Văn hóa thể hiện tổng hợp các giá trị và cách hành xử phụ thuộc lẫn nhau phổ biến trong doanh nghiệp và có xu hướng tự lưu truyền thường

TỪ KHÓA LIÊN QUAN