TAILIEUCHUNG - Phương pháp giải toán nhanh ( dùng đồ thị)

Phương pháp giải nhanh môn toán, mốt số tài liệu dành cho các bạn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải nhanh các bài tập, ôn tập kiến thức, góp phần rút ngắn thời gian, giúp ích cho các kỳ thi sắp tới. | DÙNG ĐÔ THỊ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN 12 Huỳnh Công Thành Email crsthinh@ Chương trình toán lớp 12 THPT đổ thị một sô hàm sô được quan tóm khá kỹ no gần như xuyên suôt HKI của lớp 12 . Tuỹ nhiên một điều kỹ ụ là ngươi ta ít dùng hình dạng cu thề của tưng đô thị đê giai quỹêt một sô dạng tôán chẳng hạn như môt sô bài tôán vê cực trị haỹ môt sô bài vê tương giaô giữa 2 đương. Dung hình dạng cua đô thị hàm sô đã học trông chương trình tôán 12 THPT đê giải quỹêt môt sô bài tôán . Thiết nghĩ đâỹ không phải là điêu mơi thưc tế trông sá ch giáô khôi sự tương giaô giữa 2 đô thị đã đươc dung đê giải quỹêt sô nghiêm cua môt phương trình cung như môt sô dạng tôán khác phương pháp chung dung chô môi đô thị . Trông bài nàỹ tôi muôn đê cập đến phương pháp dung hình dạng cua môt đô thị cu thê đã hôc trông chương trình đê giải quỹêt môt vài bài tôán gôn gàng và nhanh chông hơn . Không qriá nhiễu tham vông chỉ mông gôp môt chút kinh nghiêm nhô bé cua mình làm phông phu thêm kỹ năng và phương pháp giải tôán đê quí đông nghiệp và cắc êm hôc sinh tham khảô. - Trang 1 - Bàì toán 1 Trích đe thi khối B 2002 Cho hàm so y mx4 m2 - 9 x2 10 1 Tìm m đe hàm số 1 cô 3 cực trị Lời giải trong đáp án Lời giải đe nghị MXĐ D R y 4mx3 2 m2 - 9 x 2x 2mx2 m2 - 9 r x 0 y 0 _g x 2mx2 m2 - 9 0 Hàm so 1 co 3 cực trị m 0 g 0 g 0 0 m 0 - 2m m2 - 9 0 m2 - 9 0 m -3 L0 m 3 Hàm so 1 co 3 cực trị ab 0 m m2 - 9 0 m - 3 hoác 0 m 3 Lời bình Rô ràng lời giải đe nghị gon hơn cô cơ sở ly thuyết đựờng hoàng . - Trang 2 - x cô cực trị . Lời giải phổ biến Lời giải đế nghị D R M 2 x 2 - m y x2 ỵ 0 2x2 m Hàm sô không cô cực trị m 0 Đặt g x 2x2 - 3x m Hàm sô không cô cực trị P m 0 Ghii thích Lời giải đề nghị xuất phát từ hình dạng của đồ thị hàm sô hựu tỉ . Ta thấỵ hàm sô hựu tỉ ab 0 khồng cồ cực trị khi và chỉ khi hôặc là hàm suỵ biền tử chia hết chô mẫu hôặc là đô thị luôn cắt Ox tại 2 điếm nằm vế 2 phía cua TCĐ. Điếu nàỵ tựờng đựờng phựờng trình g x 0 hôặc cô nghiệm x 0 hô ặc cô 2 nghiệm x1 x2 thỏa x1 0 x2 P 0 x2

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN