TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm về tâm lý

Bạn là người bốc đồng? Bạn lao vào cuộc với tất cả sự say mê nhưng cũng dễ dàng rút lui ngay sau đó nếu gặp chút sự cố. | TRẮC NGHIỆM TAM LY BẠN LẮ NGƯỜI BỐC ĐỒNG Bạn lao vào cuộc với tâ t cả sự say mê nhưng cung dê dàng rut lui ngay sau đó nêu gàp chut sự co 1. Bạn có đủ thời gian vài lòng kiên nhẫn để dọn dẹp ngôi nha của mình gọn gàng một làn a Mình tôi hoàn toàn có the làm được. b Tất nhiên. Điểu này cũng tàô cho tôi niêm hưng thu. c Thưông là vày nhưng thỉnh thoàng tôi cũng càm thày khô chịu. 2. Trọng một củộc tranh lủàn bạn có thể trình bày quan điểm của mình một càch mạch lac à Điêu đô côn phu thuộc vào thành phàn thàm dư. b Tôi không tin tưông làm dô đô tôi hày phàn vàn và ít khi trành luàn. c Vàng điêu này là ưu điểm củà tôi. 3. Ban côn giũ các mối liên hể với ban bể thời học sinh không à Chỉ trong nhưng buôi hop lôp. b Không. c Vàng dĩ nhiên là côn thưông xuyên. 4. Ban cô nghĩ la ban can phải học thêm để traủ dồi kiến thũc để thang tiến trọng công việc à Không. b Vàng liên tuc. c Hiên tài thì không. 5. Ban chô rằng ai la ngũời cô kha năng bọc lô cam xủc nhiềủ nhất à Hôà sĩ. b Nhà vàn. c Nhàc sĩ. 6. Theọ bạn tài đối đáp là. à Điêu mà tà chợt nhô khi vê đến nhà. b Điêu gày trành cài cho càc càp vợ chông. c Sư trà đuà nhàm muc đích xuc phàm ngưôi khàc. 7. Vì sự nghiệp bạn sắn sang thay đổi cho ở a Tất nhiên chẳng có gì phải bàn. b Điêu này cón phụ thuóc vàó những người thản trong gia đình tói có đóng y hay khóng. c Khóng tói vàn ờ lải nời đang só ng. GIAI ĐÁP Hay cộng các câu trả lời cua bạn Cáủ 1 2 3 4 5 6 7 Ạ 1 2 2 2 1 1 3 B 3 1 1 1 3 2 2 C 2 3 3 3 2 3 1 Từ 7-11 điểm Ban la người bốc đóng va luón muốn tat ca mói viêc đêu trói chay. Nếu khóng như y ban dê dang mat hững thu va niêm vui. Cần bình tĩnh va kiên nhan mói sư đêu có thê nam ngóai dư kiển. Từ 12-16 điểm Nấu muổn thực hiên mót điêu gì đó ban bam tru chó đấn khi đat đườc muc tiêu. Nhưng ban cón bị chi phổi bời đóng nghiêp hay hang xóm. Thỉnh thóang cung nên xêm thường dư luận. Từ 17-21 điểm Khóng ai có thê phá ban đườc kê ca khi ngay tư đau mói sư đa khóng thuạn buóm xuói gió. Ban biẩt sư dung sưc lưc va sư bên gan của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN