TAILIEUCHUNG - Đề thi đáp án toán lớp 10 tham khảo 4

Tham khảo tài liệu 'đề thi đáp án toán lớp 10 tham khảo 4', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GIAO DỤC - ĐÀO TAO BÌNH ĐỊNH ĐÊ CHÍNH THỬC THI TUYỂN VÀO LỞP 10 CHUYÊN TRÚỞNG THPT CHUYÊN LÊ QUY ĐON Năm học 2004 - 2005 Môn thi TOAN Lớp chuyên toan Thôi gian 150 phút không kể phát đề Ngày thi 15 - O7 - 2004 Băi 1 1 5 điểm Giải phương trình . 1 x - x - 4 ÍVx - I 6 0 k Vx Băi 2 2 điểm Xảc định cảc hệ so ả vả b để đả thưc x4 - 6x3 ảx2 bx 1 lả bình phương củả một đả thưc khảc. Băi 3 2 5 điểm Cho S 1 - - 1 V2 V3 V100 Chưng minh S khong phải lả so tư nhiển. Băi 4 2 5 điểm Cho hình chư nhảt ABCD vơi O lả trung điể m củả cảnh AB. M N theo thư tư lả cảc điể m di đọng trển cảnh AD vả BC củả hình chữ nhảt sảo cho OM lủon vuong goc vơi ON. Định vị trí củả M vả N để tảm giảc MON co diện tích nho nhảt. Băi 5 1 5 điểm Mọt đoản hoc sinh gom 50 ểm qủả song củng mọt lủc bằng hải loải thủyển loải thứ nhảt moi chiểc chơ đươc 5 ểm vả loải thư hải moi chiểc chơ đươc 7 ểm. Hoi moi loải thủyển co bảo nhiểủ chiếc Ghi chu Bai 4 thiếu điều kiện AD AB 2. 1111111111HIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Bộ ĐỂ THI 10 CHUYÊN Van Chi _ 9 A À _ S Ạ. _ GIAI ĐÊ THI TUYÊN SINH vAô LỚP 10 - MÔN TOAN CHUYÊN TRÚỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUY đôn bình định Năm học 2004 - 2005 - Ngày 15 - 07 - 2004 Thôi giàn lăm bài 150 phút Bài 1 1 5 điểm 6 0 - 2. Giải phương trình x - 4 K x u 1 x ựx r- 1 . . _ .2 1 1 .2 Đặt t y x t 2 t2 x - 2 x - t2 Vx x x Phương trình 1 viết lải 1 t2 - 2 - 4t 6 0 t - 2 2 0 t 2 Vx - Vx 1 Điều kiện x 0 2 x 1 Vậy phương trình 1 cọ mọt nghiệm x 1. Bài 2 2 điêm Thềó điều kiện bai tóận tậ có x4 - 6x3 ax2 bx 1 x2 cx x4 - 6x3 2c 6 2 c2 a b 2c ậx2 bx 1 x4 c 3 Ja 11 b 6 1 2 2cx3 2 c2 x2 2cx 1 Vậy à 11 b -6 khi đó x4 - 6x3 11x2 -6x 1 x2 -3x 1 2 Bài 3 2 5 điểm Chứng minh S 1 ụL- -J - Trươc hết tả chưng minh k Ị lả sô vô tỉ V n e N ị không là sô tự nhiên 100 Tậ có n2 n n 1 n 1 2 Vn e N n n 1 khóng chính phương ựn n 1 lậ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN