TAILIEUCHUNG - Các phương thức sao lưu cơ sở dữ liệu

Các phương thức sao lưu cơ sở dữ liệu Phương thức này thích hợp với người có kinh nghiệm sử dụng Unix, trong trường hợp bạn muốn lưu cơ sở dữ liệu trên máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu lớn không phù hợp với các hình thức sao lưu khác. Bạn có thể dùng các phương thức sau để sao lưu cơ sở dữ liệu:Phương thức 1. Sử dụng mysqldump. Phương thức này thích hợp với người có kinh nghiệm sử dụng Unix, trong trường hợp bạn muốn lưu cơ sở dữ liệu trên máy chủ hoặc . | Các phương thức sao lưu cơ sở dữ liệu Nguồn Các phương thức sao lưu cơ sở dữ liệu Phương thức này thích hợp với người có kinh nghiệm sử dụng Unix trong trường hợp 2 bạn muốn lưu cơ sở dữ liệu trên máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu ý lớn không phù hợp với các hình thức sao lưu khác. Bạn có thể dùng các phương thức sau để sao lưu cơ sở dữ liệu Phương thức 1. Sử dụng mysqldump. Phương thức này thích hợp với người có kinh nghiệm sử dụng Unix trong trường hợp bạn muốn lưu cơ sở dữ liệu trên máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu lớn không phù hợp với các hình thức sao lưu nối tới máy chủ qua SSH và dùng dòng lệnh saumysqldump --protocol tcp -h -u username -p databasename thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu và file cơ sở dữ liệu sẽ được sao lưu tại thư mục của bạn trên máy chủ và bạn có thể tải về qua FTP HTTP hoặc lưu giữ trên trực tiếp trên máy thức 2. Sử dụng phpMyAdmin. Phương thức này thích hợp nếu bạn muốn sao lưu một phần của cơ sở dữ liệu hoặc chọn các định dạng dữ liệu khi sao nhập vào cPanel kích hoạt hệ thống Quản lý cơ sở dữ liệu phpMyAdmin và làm theo các bước sau 1. Chọn cơ sở dữ liệu cần sao . Bấm vào tab Export để cấu hình mặc định trong mục Export chọn định dạng SQL Select All để sao lưu tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu hoặc chọn từng bảng theo yêu cầu trong mục Options chọn Structure và Data .3. Đánh dấu vào mục Save as file điền tên file bạn muốn sao lưu nếu để trống sẽ dùng tên của cơ sở dữ liệu và định dạng nén bạn nên chọn zipped hoặc gzipped để giảm dung lượng file cần tải .4. Bấm nút Go phpMyAdmin sẽ nhắc bạn để tải file sao lưu về thức 3. Sử dụng chức năng sao lưu của cPanel. Phương thức này thích hợp trong trường hợp bạn muốn sao lưu cơ sở dữ liệu cho mục đích lưu trữ hoặc để chuyển sang một tài khoản hosting nhập vào cPanel và chọn chức năng Sao lưu và phục hồi dữ liệu sau đó chọn tên cơ sở dữ liệu bạn muốn sao lưu để tải về dưới định dạng nén thức 4. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN