TAILIEUCHUNG - Quản trị doanh nghiệp có phải là một động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hay không?

Bài viết tìm hiểu tác động của quản trị doanh nghiệp đối với sự tăng trưởng các ngành kinh tế Việt Nam. Kết quả cho thấy thẻ điểm quản trị doanh nghiệp (corporate governance scorecard) giảm thiểu tác động tiêu cực của mức độ tập trung ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế. Như vậy, quản trị doanh nghiệp thực sự là một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt tại các thị trường mới nổi và đang phát triển như Việt Nam. | Quản trị doanh nghiệp có phải là một động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hay không TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ - SỐ 8 01 - 2020 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CÓ PHẢI LÀ MỘT ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA VIỆT NAM HAY KHÔNG IS CORPORATE GOVERNANCE A MOTIVATION OF ECONOMIC GROWTH IN VIETNAM Ngày nhận bài 19 02 2020 Ngày chấp nhận đăng 27 03 2020 Nguyễn Khắc Quốc Bảo Lê Văn TÓM TẮT Bài viết tìm hiểu tác động của quản trị doanh nghiệp đối với sự tăng trưởng các ngành kinh tế Việt Nam. Kết quả cho thấy thẻ điểm quản trị doanh nghiệp corporate governance scorecard giảm thiểu tác động tiêu cực của mức độ tập trung ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế. Như vậy quản trị doanh nghiệp thực sự là một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đặc biệt tại các thị trường mới nổi và đang phát triển như Việt Nam. Từ khóa Thẻ điểm quản trị doanh nghiệp mức độ tập trung ngân hàng tăng trưởng kinh tế. ABSTRACT This paper examines the impact of corporate governance on economic growth of industrial sectors in Vietnam. We find that corporate governance scorecard mitigates the negative impact of bank concentration to economic growth. As a result corporate governance is a motivation of economic growth especially at emerging and developing markets such as Vietnam. Keywords Corporate governance scorecard bank concentration economic growth. Mã phân loại JEL G3 G34 G2 O16. 1. Giới thiệu quản trị doanh nghiệp đối với tăng trưởng các ngành kinh tế Việt Nam. Bài viết sử dụng Quản trị governance ngày càng được thẻ điểm quản trị doanh nghiệp trong giai chứng tỏ là một nhân tố quan trọng quyết đoạn 2013-2017 như được khởi xướng bởi định sự thành bại của một chủ thể kinh ADB 2017 để cho thấy rằng i mức độ tập doanh những ngành kinh tế và toàn bộ thị tập trung ngân hàng cao làm giảm tăng trường. Các thông lệ quản trị doanh nghiệp trưởng kinh tế và ii quản trị doanh nghiệp đã và đang được ban hành trên cả quy mô ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ này. toàn cầu và khu vực. Trên bình diện quốc tế Qua đó .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN