TAILIEUCHUNG - Công văn số 44285/CT-TTHT

Công văn số 44285/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ kiểm định kỹ thuật cho doanh nghiệp nước ngoài do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn. | Công văn số 44285 CT-TTHT TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THUẾ TP HÀ NỘI Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 44285 CT TTHT Hà Nội ngày 10 tháng 06 năm 2019 V v thuế suất thuế GTGT dịch vụ kiểm định kỹ thuật cho doanh nghiệp nước ngoài. Kính gửi Công ty TNHH IMV Techno Việt Nam Đ c Nhà máy số 13 Tổ hợp nhà máy cho thuê số 2 Lô P 7 Khu công nghiệp Thăng Long Xã Võng La Huyện Đông Anh Hà Nội MST 0108234532 Trả lời công văn không số ngày 14 3 2019 của Công ty TNHH IMV Techno Việt Nam hỏi về chính sách thuế sau khi đơn vị giải trình bổ sung thông tin tài liệu Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau Căn cứ Thông tư số 219 2013 TT BTC ngày 31 12 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209 2013 NĐ CP ngày 18 12 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định Tại Điều 9 quy định Điều 9. Thuế suất 0 1. Thuế suất 0 áp dụng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu hoạt động xây dựng lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan vận tải quốc tế hàng hóa dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0 hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa dịch vụ được bán cung ứng cho tổ chức cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam bán cung ứng cho tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan hàng hóa dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật. b Dị ch v ụ ất khẩu bao gồm d ị ch v ụ xu cung ứng tr ự ếp cho tổ chức cá nhân ở nước n g c ti oài và tiêu d ùng ở ngoài V iệ t Nam cung ứng trực tiếp cho tổ chức cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan. 2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0 b Đối với dịch vụ xuất khẩu Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật Tại Điều 16 quy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN