TAILIEUCHUNG - Tuyển tập các kĩ xảo giải hóa

Tài liệu hóa học hay. Tuyển tập các công thức và kỹ xảo tính nhanh trong hóa học phổ thông. | Bùi Hữu Lộc - 12A1 Edited by Foxit Reader Buihi opyfljgflWby FGXft software Company 2oo5-20O7 For Evaluation Only. Với bạn chỉ là một hạt cát nhỏ - nhưng với một người nào đó bạn là cả thế giới của họ 1 __ Các công thức tính nhanh cho bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ. CxHOzNt x y- - f ơ2 xCO2 VH O N xyzt V 4 2J 2 2 2 2 2 2 Dạng đề Kỹ xảo Công thức tính 1. Bài cho số mol CO2 và H2O 2. Bài cho số mol O2 và H2O 2 _ 1 Đặt k nCO2 Đặt y k 2xk y . y. 2v 2 1 2k z 3. Bài cho số mol O2 và CO2 4. Đối với bài toán đốt cháy Đặt 2 k Đặt nco2 nŨ2 nco2 2x 1 k 2 z nH20 2 Với hợp chất hiđrocacbon Công thức chung CnH2n 2 -2k CnH2n 2 -2k . O2 nCO2 n 1 -k H2O Công thức tính số mol CnH2n 2 -2k H2 1 c 2 ĐK k 1 Với hợp chất X có dạng CnH2n aO2Na khi đốt ta có các công thức tính số mol n . .nH2O nCO2 2 nx nN nHọ0 nC02 Hợp chất X CxHyOz Cho M A Tìm z tương ứng l 12x y A - 16z 2 x A .1J Z Lấy phần nguyên I suy ra y 1 Công thức của X VD 1 x 6 K5 Công thức trên có thế tính với hợp chất không chỉ chứa C H O Bài toán đốt cháy ancol no đơn chức X CnH2n 2O có số mol là a Công thức tính nhanh x mH20 4nC02 mco2 mx mH20 112 Một số giá trị đặc biệt khi tìm công thức phân tử X CxHyOz Nếu Oxi trong X Công thức nghiệm C5H8O2 C2H6O C4H6Ũ2 n C3H6Ũ2 n CH4O CH2O n Tài liệu trích từ cuốn Hóa học và kỹ xảo phát hành năm 2012 Bùi Hữu Lộc - 12A1 Edited by Foxit Reader _ Buih Copyright C ibyFoxit Software Company 2005-2007 For Evaluation Only. CHO n Tìm công thức của các hợp chất hữu cơ điển hình. Bài cho số nC02 vằ nHĩ0 Tên hợp chât Công thức chung Kỹ xảo 1. Amin CnH2n 3-2kNx 2. Aminoacid CnH2n 1-2kNxO2t Đặt k nco2 Đặt k nco2 Công thức tính nhanh Tìm n hoặc n 3 - 2k n --- 2 k- 1 1 - 2k n __----- 2 k- 1 Kỹ xảo tăng giảm khối lượng Bài toán cho khi oxi hóa rượu Mrượu Oi - Mandehit Mgiảm 2 Bài toán cho khi oxi hóa andehit Mandehit O Macid Mtăng 16 Tổng hợp cả hai quá

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN