TAILIEUCHUNG - Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm

Tham khảo tài liệu 'giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm', kỹ năng mềm, tâm lý - nghệ thuật sống phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | email info@ Mục lục Phần I Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm Chương I - Các chiến lược tìm kiếm mù Biểu diễn vấn đề trong không gian trạng thái Các chiến lược tìm kiếm Các chiến lược tìm kiếm mù Tìm kiếm theo bề rộng Tìm kiếm theo độ sâu Các trạng thái lặp Tìm kiếm sâu lặp Quy vấn đề về các vấn đề con. Tìm kiếm trên đồ thị và hoặc Quy vấn đề về các vấn đề con Đồ thị và hoặc Tìm kiếm trên đồ thị và hoặc Chương II - Các chiến lược tìm kiếm kinh nghiệm Hàm đánh giá và tìm kiếm kinh nghiệm Tìm kiếm tốt nhất - đầu tiên Tìm kiếm leo đồi Tìm kiếm beam Chương III - Các chiến lược tìm kiếm tối ưu Tìm đường đi ngắn nhất Thuật toán A Thuật toán tìm kiếm Nhánh-và-Cận Tìm đối tượng tốt nhất Tìm kiếm leo đồi Tìm kiếm gradient Tìm kiếm mô phỏng luyện kim Tìm kiếm mô phỏng sự tiến hóa. Thuật toán di truyền Chương IV - Tìm kiếm có đối thủ Cây trò chơi và tìm kiếm trên cây trò chơi Chiến lược Minimax Phương pháp cắt cụt Alpha-Beta Phần II Tri thức và lập luận r----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đinh Mạnh Tường 1 Ị i i ị ị email info@ Khoa CNTT - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại email info@ Phần I Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm Vấn đề tìm kiếm một cách tổng quát có thể hiểu là tìm một đối tượng thỏa mãn một số đòi hỏi nào đó trong một tập hợp rộng lớn các đối tượng. Chúng ta có thể kể ra rất nhiều vấn đề mà việc giải quyết nó được quy về vấn đề tìm kiếm. Các trò chơi chẳng hạn cờ vua cờ carô có thể xem như vấn đề tìm kiếm. Trong số rất nhiều nước đi được phép thực hiện ta phải tìm ra các nước đi dẫn tới tình thế kết cuộc mà ta là người thắng. Chứng minh định lý cũng có thể xem như vấn đề tìm kiếm. Cho một tập các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN