TAILIEUCHUNG - Đề thi đáp án toán lớp 10 tham khảo 2

Đáp án đề thi tuyển lớp 10 môn toán, mốt số tài liệu dành cho các bạn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giãi bài tập, ôn tập kiến thức, góp phần giúp ích cho các kỳ thi sắp tới. | Nam Định Đề chính thức Sở giáo dục - đào tạo Đề thi tuyển sinh năm học 2009 2010 Môn Toán - Đề chung Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề Bài 1 2 0 điểm Trong mỗi Câu từ 1 đến Câu 8 đều có bốn phương án trả lời A B C D Trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng để viết vào bài làm. Câu 1. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy đổ thị các hàm số y x2 và y 4x m cắt nhau tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi A. m 1. B. m - 4. C. m -1. D. m - 4 Câu 2. Cho phương trình3x 2y 1 0. Phương trình nào sau đây cùng với phương trình đã cho lập thành một hệ phương trình vô nghiệm A. 2x 3y 1 0 B. 6x 4y 2 0 C. -6x 4y 1 0 D. -6x 4y 2 0 Câu 3. Phương trình nào sau đây có ít nhất một nghiệm nguyên A. x 5 5 2 5 B . 9x2- 1 0 C. 4x2 4x 1 0 D. x2 x 2 0 Câu 4. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy góc tạo bởi đường thẳng y 5 3 x 5 và trục Ox bằng A. 300 B. 1200 C. 600 Câu 5. Cho biểu thức P ax 5 với a 0. Đưa thừa số ở ngoài dấu căn vào trong dấu căn ta được P bằng A. 5a2 B. - x 5ã C. x 5ã D. -V5a2 Câu 6. Trong các phương trình sau đây phương trình nào có hai nghiệm dương A. x2 - 14Ĩx 1 0 B. x2 4x 5 0 C. x2 10x 1 0 - 5 5 x 1 0 Câu 7. Cho đường tròn O R ngoại tiếp tam giác MNP vuông cân ở M . Khi đó MN bằng A. R B. 2R R D. Rx 2 Câu hình chữ nhật MNPQ có MN 4cm MQ 3 cm. Khi quay hình chữ nhật đã cho một vòng quanh cạnh MN ta được một hình trụ có thể tích bằng A. 48 cm3 B. 36 n cm3 C. 24 n cm3 cm3 Bài 2 2 0 điểm 1 Tìm x biết ự 2x 1 2 1 9 . 7T 4 2 Rứt gọn biểu thức M x 12 - -j x 3 75 3 Tìm điều kiện xác định của biểu thức A -y x2 6 x 9 Bài 3 1 5 điểm Cho phương trình x2 3 - m x 2 m - 5 0 1 với m là tham số. 1 Chứng minh rằng với mọi giá trị của m phương trình 1 luôn có nghiệm x1 2. 2 Tìm giá trị của m để phương trình 1 có nghiệm x2 1 2 2 Bài 4. 3 0 điểm Cho đường tròn O R Và điểmA nằm ngoài O R .Đường tròn đường kính AO cắt đường tròn O R Tại M và N. Đường thẳng d qua A cắt O R tại B và C d không đi qua O điểm B nằm giữa A và C . Gọi H là trung điểm của .