TAILIEUCHUNG - Đề tài “Thành lập quỹ Bảo hiểm xã hội thành phần ở Bảo hiểm xã hội Việt nam ”

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “thành lập quỹ bảo hiểm xã hội thành phần ở bảo hiểm xã hội việt nam ”', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế nước ta mới chuyển đổi và đang có những bước phát triển mới. Song Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ xã hội và công bằng xã hội trong từng bước và trong suốt quá trình phát triển Trích văn kiện Đại hội Đảng lần VIII . Chính sách bảo hiểm xã hội đã phục vụ cho lợi ích của người lao động thực sự vì sự công bằng tiến bộ xã hội và được xác định là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta - Nhà nước của dân do dân và vì dân. Chính sách bảo hiểm xã hội ở Việt nam đã trải qua chặng đường hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành kể từ Nghị định 218 CP ngày ban hành Điều lệ tạm thời các chế độ bảo hiểm xã hội đã phát huy được vai trò tích cực đối với xã hội bình ổn đời sống người lao động khẳng định được vai trò không thể thiếu trong hệ thống chính sách xã hội của nhà nước ta. Trong sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo Chính sách bảo hiểm xã hội cũng được đổi mới thích ứng. Điều dó thể hiện rõ tại chương XII Bộ Luật lao động và Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định 12 CP ngày của Chính phủ. Một trong những nội dung đổi mới đó là Thành lập quỹ bảo hiểm xã hội độc lập với ngân sách nhà nước. Từ đây chúng ta đã có một quỹ bảo hiểm xã hội độc lập để từ đó phát huy được vai trò tác dụng của chính sách bảo hiểm xã hội theo đúng nghĩa của nó trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên nhìn lại chặng đường đã qua ngành Bảo hiểm xã hội nói chung và quỹ bảo hiểm xã hội nói riêng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập mà trong khuôn khổ bài luận văn này xin được đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ bảo hiểm xã 3 hội. Đó là Thành lập quỹ Bảo hiểm xã hội thành phần ở Bảo hiểm xã hội Việt nam . Nội dung ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm ba chương Chương I Những vấn đề cơ bản về Bảo hiểm xã hội và quỹ Bảo hiểm xã hội Chương II Thực trạng tổ chức quỹ Bảo hiểm xã hội ở Việt nam hiện nay. Chương III Thành lập quỹ Bảo hiểm xã hội thành phần ở Bảo hiểm xã hội Việt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN