TAILIEUCHUNG - TỔNG QUAN THƯƠNG HIỆU

Theo khái niệm trong maketing thì thuật ngữ thương hiệu được dùng để chỉ một biểu tượng, một hàng hóa,dịch vụ hoặc một doanh nghiệp, đó là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa của doanh nghiệp này với hàng hóa của doanh nghiệp khác trên thị trường . Các dấu hiệu có thể là chữ viết, hình vẽ, sự thể hiện màu sắc, âm thanh hay cá biệt trong cách đóng gói bao bì . | TÔNG QUAN THƯƠNG HIỆU Thương hiệu là gì Tại sao doanh nghiệp phải xây dựng thương hiệu Thương hiệu được coi la tài sản rất có giá của doanh nghiệp . Thương hiệu là dấu hiệu để người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa trong vô vàn hàng hóa loại khác . Thương hiệu góp phần duy trì và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp nâng cao văn minh thườn mại và chống cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp . Tuy nhiên ơ Việt Nam vẫn chưa có khái niệm rõ ràng và mang tính pháp lý về vấn đề này . I Thương hiệu Theo khái niệm trong maketing thì thuật ngữ thương hiệu được dùng để chỉ một biểu tượng một hàng hóa dịch vụ hoặc một doanh nghiệp đó là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa của doanh nghiệp này với hàng hóa của doanh nghiệp khác trên thị trường . Các dấu hiệu có thể là chữ viết hình vẽ sự thể hiện màu sắc âm thanh hay cá biệt trong cách đóng gói bao bì . Nói như vậy thì nội hàm của thương hiệu là đối tượng rộng. Nó có thể là nhãn hiệu hàng hóa cũng có thể bao ham các yếu tố khác nhau của sở hưu trí tuệ . Thuật ngữ thương hiệu dùng không chỉ đơn thuần là chỉ các dấu hiệu phân biệt hàng hóa dịch vụ mà cao hơn nhiều đó là hình ảnh về hàng hóa hoặc hình tượng về doanh nghiệp trong tâm trí của khách hàng nó gắn liền với chất lượng hàng hóa và phong cách kinh doanh phục vụ của doanh nghiệp . II Tại sao doanh nghiệp phải xây dựng thương hiệu Trước hết xây dựng thương hiệu là nói tới việc tạo dựng một biểu tượng về doanh nghiệp về sản phẩm trong tâm trí người tiêu dùng qua sự nhận biết về nhãn hiệu hàng hóa tên doanh nghiệp tên sản phẩm cũng như bao bì hàng hóa . Thông qua hình tượng đó mà người tiêu dùng tin tưởng hơn và có mong muốn được lựa chọn tiêu dùng hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp đó . Xây dựng thương hiệu chính là tạo dựng uy tín của doanh nghiệp với người tiêu dùng . Người sẽ chỉ lựa chọn hàng hóa mà họ tin tưởng . Uy tín cao của thương hiệu sẽ tạo ra sự trung thành của khách hàng với hàng hóa của doanh nghiệp là điều kiện quan trọng để hàng hóa dễ dàng xâm nhập vào thị .