TAILIEUCHUNG - Đề tài “Bảo hiểm hoả hoạn thực trạng- giải pháp đối với Tổng Công ty Bảo Việt “

Những năm gần đơy, cụng cuộc đổi mới của Chớnh phủ với việc chuyển nền kinh tế kế hoạch hoỏ tập trung sang cơ chế thị trường đú mở ra cơ hội kinh doanh, làm ăn lớn cho cỏc nhà đầu tư nước ngoài và gúp phần đẩy nhanh tiến trỡnh tư nhơn hoỏ tại Việt Nam. Một trong những vấn đề đang được cỏc doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quan tơm là bảo hiểm núi chung và bảo hiểm tài sản núi riờng do vai trũ quan trọng của chỳng trong việc bảo toàn vốn, hỡnh. | Chuyên đề tèt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Những năm gần đơy cụng cuộc đổi mới của Chớnh phủ với việc chuyển nền kinh tế kế hoạch hoỏ tập trung sang cơ chế thị trường đú mở ra cơ hội kinh doanh làm ăn lớn cho cỏc nhà đầu tư nước ngoài và gúp phần đẩy nhanh tiến trỡnh tư nhơn hoỏ tại Việt Nam. Một trong những vấn đề đang được cỏc doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quan tơm là bảo hiểm núi chung và bảo hiểm tài sản núi riờng do vai trũ quan trọng của chỳng trong việc bảo toàn vốn hỡnh thành từm lý ổn định an tơm cho người được bảo hiểm trong quỏ trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơy cũng là mối quan tơm lớn đối với cỏc doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam nhất là từ khi thị trường bảo hiểm đú chuyển từ thị trường của người bỏn thành thị trường của người mua . Vấn đề nghiờn cứu cải tiến ỏp dụng và triển khai cỏc loại hỡnh bảo hiểm mới đang trở thành một trong những chiến lược quan trọng mà cỏc cụng ty bảo hiểm sử dụng để cạnh tranh trờn thị trường. Đối với những cỏn bộ bảo hiểm cũng như những ai đang nghiờn cứu học tập trờn lĩnh vực này nghiệp vụ Bảo hiểm Hoả hoạn đú khụng cũn xa lạ. Tuy nhiờn làm thế nào để hiểu thấu đỏo tường tận cơ sở lý luận và thực tế triển khai loại hỡnh này cho phự hợp với điều kiện Việt Nam mà vẫn đỏp ứng được với nhu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp của cỏc doanh nghiệp đang là cơu hỏi lớn đặt ra với tất cả cỏc cụng ty bảo hiểm hoạt động tại Việt nam. Chớnh vỡ vậy em đú chọn đề tài Bảo hiểm hoả hoạn thực trạng-giảiphỏp đối với Tổng Cụng ty Bảo Việt làm nội dung nghiờn cứu. Tạ Quang Tuấn F4-K36 1 Chuyên đề tèt nghiệp Mục đớch của đề tài nhằm tập hợp hệ thống hoỏ cỏc nguyờn tắc lý luận được ỏp dụng chung trong loại hỡnh Bảo hiểm Hoả hoạn cỏc đặc điểm riờng biệt của loại hỡnh cũng như những cụng tỏc cần thiết trong việc triển khai nghiệp vụ. Ngoài ra đề tài cũng dành một phần đề cập đến thực tế tỡnh hỡnh triển khai nghiệp vụ tại Tổng Cụng ty Bảo hiểm Việt Nam - cụng ty bảo hiểm đầu tiờn tiến hành loại hỡnh bảo hiểm mới mẻ này trong những năm vừa qua.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN