TAILIEUCHUNG - Luận văn - Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm gà giống thương phẩm

Tham khảo luận văn - đề án luận văn - nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm gà giống thương phẩm , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Qua biểu 16 ta thấy thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty phân bổ rộng khắp nhưng khối lượng tiêu thụ lớn nhất trên tổng khối lượng tiêu thụ tập trung ở chính tỉnh - khu vực công ty đặt trụ sở. Năm 2000 tại Hà Tây tiêu thụ 44085 con chiếm 22,90% tổng số lượng gà giống trong năm. Thị trường Hà Nội cũng chiếm tỷ lệ cao 21,44% chủ yếu sản phẩm bán được ở các huyện Đông Anh, Sóc Sơn tương đương với 415190 con. Ngoài ra còn thị trường như Hải Dương, Hà Nam chiếm trên 10% trong tổng khối lượng tiêu thụ, thị trường Thái Bình, Nghệ An, Bắc Ninh năm 2000 do đường giao thông còn khó khăn nên công ty đang xâm nhập. Chính vì vậy năm 2002 các thị trường này đều tăng lên như thị trường Hà Nam tăng 538459 con đạt 24,82%, bình quân tăng 47,51%. Còn thị trường Thái Bình cũng tăng đáng kể từ 5258203 con, năm 2001 thì đến 2002 là 521746 con tăng 258203 con, bình quân 3 năm thị trường này tăng 65,86% , tuy nhiên thị trường tiêu thụ chính ở một số tỉnh chính năm 2002 có xu hướng chững lại. Các thị trường khác Công ty đang tìm hiểu để phát triển thị trường rộng hơn trong cả nước. Nhìn chung lượng tiêu thụ gà giống của Công ty có sự tăng lên qua các năm và chiếm được các thị trường cũ việc mở rộng khai thác các thị trường tiêu thụ mới đối với Công ty có tăng nhưng chưa cao.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN