TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu tăng huyết áp ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối

Bài viết trình bày việc xác định tỷ lệ, đặc điểm tăng huyết áp ở các bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đang điều trị bảo tồn nội khoa và đang lọc máu chu kỳ, tìm hiểu ảnh hưởng của tăng huyết áp lên tâm thất trái và ảnh hưởng của thận nhân tạo lên chỉ số huyết áp. | Nghiên cứu tăng huyết áp ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối NGHIÊN CỨU TĂNG HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI Hoàng Viết Thắng1 Võ Tam1 Hoàng Bùi Bảo1 Nguyễn Đình Vũ2 Trần Thị Anh Thư2 Đặng Ngọc Tuấn Anh2 Phan Ngọc Tam2 TÓM TẮT Tăng huyết áp thường gặp ở suy thận mạn. Đây là yếu tố nguy cơ cao cho các biến cố tim mạch và tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân này. Mục tiêu - Xác định tỷ lệ đặc điểm tăng huyết áp ở các bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đang điều trị bảo tồn nội khoa và đang lọc máu chu kỳ. - Tìm hiểu ảnh hưởng của tăng huyết áp lên tâm thất trái và ảnh hưởng của thận nhân tạo lên chỉ số huyết áp. Đối tượng nghiên cứu 58 bệnh nhân STM giai đoạn cuối trong đó 26 bệnh nhân điều trị nôi khoa bảo tồn và 32 bệnh nhân đang lọc máu chu kỳ bằng thận nhân tạo tại Bệnh viện trung ương Huế. Phương pháp nghiên cứu Cắt ngang. Kết quả - Tăng huyết áp được gặp với tỷ lệ rất cao 93 1 và không thấy có sự khác biệt giữa hai nhóm có chạy TNT hoặc không. - 56 9 bệnh nhân có biểu hiện phì đại thất trái trên điện tâm đồ. TNT không đủ để điều chỉnh tốt huyết áp mà cần phải kết hợp với các thuốc hạ huyết áp trong điều trị. Từ khóa Tăng huyết áp suy thận mạn. ABSTRACT HYPERTENSION IN VERY COMMON IN CHRONIC RENAL FAILURE. THIS IS THE HIGH RISK FACTOR FOR THE CARDIOVASCULAR EVENTS AND MORTALITY IN THOSE PATIENTS Hoang Viet Thang1 Vo Tam1 Hoang Bui Bao1 Nguyen Đinh Vu2 Tran Thi Anh Thu2 Đang Ngoc Tuan Anh2 Phan Ngoc Tam2 Aims - Determine the rate characteristics of hypertension in end-stage renal diseases patients with or without hemodialysis. 1 Trường Đại học Y Dược Huế 2 Bệnh viện Trung ương Huế TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM SỐ 66 2014 419 - Study effects of hypertension on left ventricle and effect of hemodialysis on blood pressure of these patients. Patients 58 ESRD patients in two groups - 27 ESRD patients without hemodialysis. - 32 hemodialysis patients Methods cross-sectional design study. Results - There is a high rate of hypertension 93 1 in ESRD .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.