TAILIEUCHUNG - Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản: Số 1/2017

Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản: Số 1/2017 thông tin đến quý độc giả một số bài viết như: dư lượng thuốc trừ sâu gốc clo trên hải sản tại Khánh Hòa; ảnh hưởng của một số loại thức ăn đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá bống tượng (Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852) giai đoạn cá hương; sự thay đổi chất lượng cảm quan và thành phần sinh hóa cơ bản của rong nho (Caulerpa lentillifera) theo thời gian nuôi trồng . | Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản Số 1 2017 Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Số 1 2017 THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC DƯ LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU GỐC CLO TRÊN HẢI SẢN TẠI KHÁNH HÒA ORGANOCHLORINE PESTICIDE RESIDUES IN SEAFOOD AT KHANH HOA PROVINCE Nguyễn Thuần Anh1 Phan Thị Thanh Hiền1 Ngày nhận bài 14 7 2015 Ngày phản biện thông qua 8 12 2015 Ngày duyệt đăng 10 3 2017 TÓM TẮT Mục đích của nghiên cứu này nhằm cung cấp những thông tin về dư lượng thuốc trừ sâu gốc Clo trong các loại hải sản đại diện cho 5 loại hình nghề khai thác phổ biến ở Khánh Hòa được khai thác với sản lượng lớn và tiêu thụ nhiều để từ đó có các giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Hàm lượng thuốc trừ sâu gốc Clo được phân tích bằng phương pháp sắc ký khí đầu dò bắt điện tử GC-ECD Gas Chromatography - Electron Capture Detector . Kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ mẫu nhiễm Heptachlor Aldrin Endrin Dieldrin lần lượt là 65 3 61 3 60 0 và 48 0 . Hàm lượng thuốc trừ sâu gốc Clo trung bình của 5 loài hải sản xác định được như sau Heptachlor trong cá ngừ 7 5 µg kg mực 9 2 µg kg cá đổng 7 3 µg kg cá cờ 6 9 µg kg và cá nục 9 0 µg kg Aldrin trong cá ngừ 8 3 µg kg mực 9 5 µg kg cá đổng 5 2 µg kg cá cờ 7 3 µg kg và cá nục 12 9 µg kg Endrin trong cá ngừ 6 9 µg kg mực 5 7 µg kg cá đổng 6 7 µg kg cá cờ 6 5 µg kg và cá nục 6 9 µg kg Dieldrin trong cá ngừ 6 4 µg kg mực 6 6 µg kg cá đổng 5 4 µg kg cá cờ 6 6 µg kg và cá nục 8 7 µg kg . Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hàm lượng Heptachlor Aldrin Endrin Dieldrin trung bình trong các loại hải sản cá cờ cá ngừ cá đổng cá nục mực P gt 0 05 . Từ khoá hải sản thuốc trừ sâu gốc clo cảng cá cá cờ cá ngừ cá đổng cá nục mực Khánh Hòa ABSTRACT The objective of this study is to analyse organochlorine pesticide residues in seafoods consumed in Khanh Hoa province using representative of the 5 popular high-yield fisheries exploitation types and also provide timely solutions to ensure the consumers health. The organochlorine pesticide contents are .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN