TAILIEUCHUNG - Đề tài "TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH AN SINH GIÁO DỤC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ"

Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò con người. Không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân là mục đích hàng đầu của chế độ xã hội ta. Phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan được Đảng và Nhà nước ta khẳng định trong các kì đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, 7, 8 đã và đang có nhiều ảnh hưởng. | Chuyên để thực tập Bảo hiểm A-37 PHẦN III - TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH AN SINH GIÁO DỤC 29 TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ I - MỘT VÀI NÉT VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ 29 1. Giới thiệu chung về Công ty 29 2. Những thuận lợi khó khăn khi triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trẻ em tại 31 Công ty bảo hiểm nhân thọ II - tình hình triển khai chương trình an sinh giáo dục 34 Ở CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1. Đánh giá chung về kết quả nghiệp vụ bảo hiểm trẻ em 34 2. Phân tích tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trẻ em trong quý I 37 năm 1999 tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ . Công tác khai thác 37 . Công tác đánh giá rủi ro ban đầu 37 . Công tác quản lý hợp đồng 40 . Công tác tuyển dụng và đào tạo 42 . Công tác tổ chức và quản lý mạng lưới đại lý 44 . Công tác giám dịnh bồi dưỡng 47 . Vấn đề hoạt động đầu tư 47 III - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT 48 ĐỘNG KINH Doanh nghiệp vụ an sinh giáo dụC 1. Tăng cường mở rộng mạng lưới đại lý khai thác 50 2. Đa dạng các biện pháp khai thác và nâng cao chất lượng khai thác 50 3. Cần có phương pháp khai thác hợp với từng thị trường 53 4. Công tác tuyển dụng đào tạo và quản lý cán bộ khai thác 54 5. Công tác giám định và trả tiền bảo hiểm 55 6. Một số kiến nghị khác 56 Kết luận 58 1 Chuyên để thực tập Bảo hiểm A-37 LỜI NÓI ĐẦU Trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước hiện nay Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò con người. Không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân là mục đích hàng đầu của chế độ xã hội ta. Phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan được Đảng và Nhà nước ta khẳng định trong các kì đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 7 8 đã và đang có nhiều ảnh hưởng tích cực đối với nền kinh tế nước ta. Sau hơn mười năm đổi mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng nhân dân ta đã gặt hái được nhiều thành công to lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Nên nền kinh tế nước ta dần dần khởi sắc và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN