TAILIEUCHUNG - Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020

Để đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê chủ trì biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020”. Nội dung gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2019, gồm 6 phần: Phần I: Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2019 Phần II: Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 Phần III: Một số nét chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2016-2018. Phần IV: Đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp Phần V: Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 (Toàn quốc) Phần VI: Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 (Địa phương). | Bộ KỄ HOẠCH VA ĐẤU Tư SÁCH TRẮNG 2020 VIETNAMESE ENTERPRISES WHITE BOOK DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NÁM 2020 NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÉ LỜI NÓI ĐẦU Năm 2019 trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn thách thức đặc biệt là tác động ảnh hưởng của tình hình thế giới khu vực và thiên tai nhưng Chính phủ các Bộ ngành và địa phương đã chủ động đề ra và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đay tăng trưởng kinh tế nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đây là năm thứ hai liên tiếp nước ta đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội đề ra. Các tố chức quốc tế uy tín và nhiều quốc gia đối tác đánh giá cao và khẳng định Việt Nam tiếp tục là một điếm sáng trong khu vực và toàn cầu. Nước ta được xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới đế đầu tư năm 2019 tăng 15 bậc so với năm 2018. Đóng góp quan trọng vào kết quả tăng trưởng kinh tế của cả nước năm 2019 là sự phát triến tích cực năng động của khu vực doanh nghiệp hiện đóng góp trên 60 vào GDP . Đế đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu phát triến doanh nghiệp cả nước và các địa phương Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tống cục Thống kê chủ trì biên soạn và công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 . Nội dung gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triến doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2019 gồm 6 phần Phần I Bối cảnh phát triến doanh nghiệp năm 2019 Phần II Tống quan phát triến doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 Phần III Một số nét chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2016-2018. Phần IV Đề xuất giải pháp phát triến doanh nghiệp Phần V Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triến doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 Toàn quốc Phần VI Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triến doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 Địa phương Tống cục Thống kê mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan các nhà nghiên cứu và người dùng tin trong nước và quốc tế đế các ấn phẩm tiếp theo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN