TAILIEUCHUNG - Thuê môi trường rừng ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách

Cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái là hoạt động đang được quan tâm tại các khu rừng đặc dụng của Việt Nam, đặc biệt là tại các quốc gia. | Thuê môi trường rừng ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách Kinh tế & Chính sách THUÊ MÔI TRƯỜNG RỪNG Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH Bùi Thị Minh Nguyệt1 1 Trường Đại học Lâm nghiệp TÓM TẮT Cho thuê môi trường rừng (MTR) để kinh doanh du lịch sinh thái (DLST) là hoạt động đang được quan tâm tại các khu rừng đặc dụng của Việt Nam, đặc biệt là tại các vườn quốc gia (VQG). VQG Ba Vì là một trong những VQG triển khai các hoạt động cho thuê MTR sớm nhất cả nước. Đến hết năm 2018, Việt nam có 13 tổ chức thực hiện cho thuê MTR, mục đích thuê chủ yếu kinh doanh DLST. Kết quả nghiên cứu đã tổng kết các mô hình cho thuê trên các khía cạnh như loại rừng cho thuê, vị trí thuê, mục đích thuê, đối tượng thuê, cho thuê, thời gian thuê, đơn giá thuê. Chính sách cho thuê MTR cũng đã có tác động tích cực như tác động đến đầu tư công của Nhà nước, đến công tác BV&PTR, đến kinh tế địa phương, đến việc làm, thu nhập của cư dân địa phương, đến hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, chính sách được thực hiện cũng gây ra những tiêu cực nếu không quản lý tốt như vấn đề bảo tồn tài nguyên rừng, ô nhiễm môi trường, xung đột văn hóa. Trong nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị về chính sách để thúc đẩy hoạt động cho thuê MTR tại Việt Nam. Từ khóa: Chính sách cho thuê môi trường rừng, du lịch sinh thái, môi trường rừng, Vườn quốc gia. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ năng của rừng, mỗi loại rừng có chức năng khác Việt Nam có tiềm năng rất lớn về tài nguyên nhau nhưng đều có điểm chung là đều có thể kết rừng và rừng có nhiều giá trị khác nhau (giá trị hợp kinh doanh DLST, nghỉ dưỡng, giải trí, sử dụng trực tiếp, giá trị sử dụng gián tiếp và cung ứng DVMTR (trừ khu bảo vệ nghiêm ngặt giá trị phi sử dụng. Theo nhiều nghiên cứu, giá của rừng đặc dụng không được kinh doanh dịch trị dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) chiếm vụ nghỉ dưỡng, giải trí). 60 - 80% tổng giá trị kinh tế của rừng tạo ra Cho thuê môi trường

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN