TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 203

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 203', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | File quan trọng nhất trong bất cứ plug-in giúp cho bạn biết phải bổ sung file nào giúp nó chạy được trong BartPE. Cứ mở file bằng notepad bạn sẽ thấy hình như bên trên - Bạn nên thay trong Mục Pebuilder từ enable 0 thành 1 là nó sẽ xài được . - Trong mục Sourcediskfiles bạn thấy 2 dòng Files a 1 và Files a 1 có nghĩa bạn cần tạo thêm một thư mục files ngay trong plug-in này và bỏ vào đấy 2 files chính và lấy từ việc cài Irfanview398 trong ổ cứng của bạn . - Dòng a 1 có nghĩa sẽ chép 2 file này giúp bạn vào thư mục Irfanview trong BartPE. - Mục WinNTdirectories có a Programs - Irfanview 2 có nghĩa là nó sẽ tạo ra thư mục Irfanview. - Mục Append nó sẽ thêm vào trong menu chung của một dòng lệnh lấy từ . File htm để bạn hiểu thêm cần tải file chính về từ đâu Infanview download page. File để giúp tạo ra menu sẵn chọn Irfanview chạy trong BartPE b Plugin BartPE bạn cũng mở file chính là bằng notepad thấy hình sau đây Nhìn vào mục SourcediskFiles để biết file nào cần bổ sung và so sánh với các file có sẵn trong plug-in này bạn thấy thiếu 3 file 2 2 2. 2 ba rtpe. i rtf - N otepa ci Füe Eait Fermât Vie Help Ç bartpe. 1 rrf PE Builder v3 plug-in inf file - ver s ionJ . signature windows NTS PEBui1der Harre bartpe Network support Enable l Help bartpe. htm SourceDi sksF i 1 esJ net pit i 2 2 2 added by el nov 25 2004 2 1 2 1 its cl i ent. cn d 2 1 ifs server. cncd 2 1 nisei i srv. cmd 2 1 run. crrd 2 1 Append nu2icenu. xml bartpe_nu2rrenu. xml Ban phài tim 3 file này trong thu muc system32 cùa WindowsXP ô cûng chép vào plug-in này thê là xong. Con sô 2 co nghïa là no se chép vào thu mue System32 cùa i386 BartPE c Plugin cùa ghost8 Ban cüng mo file chinh nhu hinh duoi rtf - N otepact Edit Fcnnai VJew Help PE .