TAILIEUCHUNG - Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Tham khảo sách 'phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh MỤC LỤC CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG 4 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 4 Khái niệm 4 Ý nghĩa 4 Đối tượng và nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh 4 Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh. 4 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả phân tích 5 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SXKD 5 Phương pháp phân tích chi tiết 5 Phương pháp so sánh 5 Phương pháp liên hệ 7 Phương pháp phân tích nhân tố phương pháp loại trừ 8 Phương pháp hồi qui 10 TỎ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 18 Tổ chức công tác phân tích 18 Các loại hình phân tích kinh doanh 18 Qui trình tổ chức công tác phân tích kinh doanh 19 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 20 CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 23 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 23 Phân tích qui mô sản xuất và sự thích ứng với thị trường 23 Đánh giá tốc độ tăng trưởng của sản phẩm 25 Phân tích kết quả sản xuất theo điểm hoà vốn 26 PHÂN TÍCH CÁC MÓI QUAN HỆ CHỦ YẾU TRONG SẢN XUẤT 26 Phân tích kết quả sản phẩm theo mặt hàng 26 Phân tích ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng thay đổi đến giá trị sản xuất sản lượng 27 Phân tích tính đồng bộ trong sản xuất 29 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 29 Phân tích thứ hạng chất lượng sản phẩm 29 Phân tích tình hình sai hỏng sản phẩm trong sản xuất 31 BÀI TẬP 34 CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM HÀNG HOÁ CỦA DOANH NGHIỆP 37 KHÁI QUÁT VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 37 Khái niệm 37 Phân loại chi phí sản xuất 37 ThS. Phạm Quốc Luyến 1 PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHI PHÍ KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH 39 Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch chi phí kinh doanh 39 Phân tích chung tình hình biến động giá thành đơn vị 41 Đánh giá tình hình biến động của tổng giá thành 42 Phân tích tình .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN