TAILIEUCHUNG - Sự tham gia của người dân vào cộng đồng làng, xã nông thôn giai đoạn 1976-1986

Sử dụng phương pháp xã hội học, bài viết phân tích tỷ lệ và mức độ tham gia của người dân và phụ nữ trong ba hoạt động cộng đồng (giai đoạn 1976-1986): đoàn thể cộng đồng, hợp tác xã và văn hóa, văn nghệ cộng đồng. Theo kết quả nghiên cứu, nhìn chung mức độ tham gia cộng đồng giai đoạn này ở mức độ thấp và có nguyên nhân từ sự quản lý của tổ chức, sự quan tâm và hiểu biết của người dân đối với hoạt động cộng đồng. | Sự tham gia của người dân vào cộng đồng làng, xã nông thôn giai đoạn 1976-1986 Sự tham gia của người dân 45 Sự tham gia của người dân vào cộng đồng làng, xã nông thôn giai đoạn 1976-1986 Nguyễn Đức Tuyến(*) Tóm tắt: Sử dụng phương pháp xã hội học, bài viết phân tích tỷ lệ và mức độ tham gia của người dân và phụ nữ trong ba hoạt động cộng đồng (giai đoạn 1976-1986): đoàn thể cộng đồng, hợp tác xã và văn hóa, văn nghệ cộng đồng. Theo kết quả nghiên cứu, nhìn chung mức độ tham gia cộng đồng giai đoạn này ở mức độ thấp và có nguyên nhân từ sự quản lý của tổ chức, sự quan tâm và hiểu biết của người dân đối với hoạt động cộng đồng. Từ khóa: Tham gia cộng đồng, Phụ nữ tham gia cộng đồng, Mức độ tham gia cộng đồng Abstract: Using a sociological method, the article analyzes the proportions and level of participation of people and women in 3 communal activities including communal organizations, cooperatives and cultural activities in the period 1976-1986. According to the research results, the low level of communal participation in this stage is generally caused by poor institutional management, people’s interest and understanding of communal activities. Keywords: Communal Participation, Women’s Participation in Communal Activities, Level of Communal Participation 1. Giới thiệu(*) vào cộng đồng không chỉ có tác động như Sự tham gia cộng đồng được hiểu là đã nói ở trên, mà còn nâng cao được địa vị người dân tham gia quyết định hoặc thực của phụ nữ, làm cho phụ nữ được bình đẳng hiện các hoạt động của cộng đồng. Sự tham hơn với nam giới trong cộng đồng. gia cộng đồng của người dân thường có Giai đoạn 1976-1986 - đánh dấu bằng tác dụng làm cho các hoạt động/chính sách sự kiện thống nhất đất nước (1975) và kéo phù hợp hơn với thực tế cộng đồng và từ đó dài đến Đổi mới (1986) - được đánh giá là hoạt động quản lý hiệu quả hơn; các điều giai đoạn khó khăn của Việt Nam, do những kiện kinh tế, xã hội của cộng đồng cũng từ chính sách .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN