TAILIEUCHUNG - Đề tài 'SẢN PHẨM “AN SINH GIÁO DỤC” TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ"

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài 'sản phẩm “an sinh giáo dục” trong hệ thống bảo hiểm nhân thọ"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SẢN PHẢM AN SINH GIÁO DỤC TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM Nhân THỌ PHẦN I - KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ I Sự cần thiết bảo hiểm nhân thọ II. Các loại hình BHNT và chương trình an sinh giáo dục trong BHNT PHẦN II- NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ AN SINH GIÁO DỤC Trong hệ thống BHNT 1 Ý nghĩa II. Nội dung cơ bản của An sinh giáo dục TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM NHÂN PHẦNIII- THỌ AN SINH GIÁO DỤC CỦA Bảo Việt I. Những thuận lợi và khó khăn II. Tình hình triển khai nghiệp vụ An sinh giáo dục trong quý I năm 1999 của Công ty Bảo Việt nhân thọ 1. Công tác khai thác 000000 2 Công tác đánh giá rủi ro 3 Đánh giá chung về kết quả nghiệp vụ An sinh giáo dục PHẦN IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ AN SINH GIÁO DỤC 1. Tăng cường mở rộng mạng lưới đại lý khai thác 2. Đa dạng các biện pháp khai thác và nâng cao chất lượng khai thác 3. Cần có phương pháp khai thác hợp với từng thị trường 4. Công tác tuyển dụng đào tạo và quản lý cán bộ khai thác 5. Công tác giám định và trả tiền bảo hiểm 6. Một số kiến nghị khác KẾT LUẬN Chuyên Ò thùc tập tốT nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước hiện nay Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò con người không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân là mục đích hàng đầu của chế độ xã hội chủ nghĩa ta. Phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan được Đảng và Nhà nước ta khẳng định trong các kì đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 7 8 9 đã và đang có nhiều ảnh hưởng tích cực đối với nền kinh tế nước ta. Sau hơn mười năm đổi mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng nhân dân ta đã gặt hái được nhiều thành công to lớn trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong nền kinh tế xã hội. Vì thế nền kinh tế nước ta đang dần khởi sắc và phát triển một cách vững chắc về cơ bản chúng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN