TAILIEUCHUNG - Đề tài: 30 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam (VAS) và so sánh chuẩn mực kế toán VAS với IAS

"Đề tài: 30 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam (VAS) và so sánh chuẩn mực kế toán VAS với IAS" gồm 3 chương. Chương 1 Giới thiệu chung về hệ thống tài chính. Chương 2 trình bày Đối chiếu chuẩn mực VAS và IAS. Chương 3 đưa ra Một số ý kiến về chuẩn mực kế toán Việt Nam. Mời tham khảo. | - Việt Nam đang thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trường với việc đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác ngoài DNNN. Khác hẳn so với trước đây, chúng ta đã có những chính sách tài chính riêng biệt, quy định đối với các DNNN mà không quy định đối với doanh nghiệp cổ phần và TNHH, từ đó, không tạo ra môi trường bình đẳng và sự đồng nhất, có thể so sánh được. Còn ngày nay, cạnh tranh mạnh mẽ hơn, bình đẳng hơn đòi hỏi các DN phải công khai thông tin một cách hữu hiệu hơn để tăng cường thu hút đầu tư. Vì vậy, hệ thống CMKT với mục tiêu là các báo cáo tài chính phải phản ánh đúng thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp và phải so sánh được các DN với nhau, không phải chỉ so sánh giữa các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam, mà của cả doanh nghiệp Việt Nam so với những doanh nghiệp nước ngoài, hoặc là doanh nghiệp nước ngoài cũng có thể so với doanh nghiệp Việt Nam. Vì thế, mục tiêu của chuẩn mực kế toán là rất cao và khác hẳn với cơ chế chính sách mà Việt Nam đã có từ những năm trước. Hệ thống CMKT đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành “sân chơi” bình đẳng- ích nước, lợi doanh nghiệp.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN