TAILIEUCHUNG - Môn học ngữ pháp tiếng Việt

Tài liệu tham khảo về môn học ngữ pháp tiếng Việt | Môn học: NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT Phần I: ĐẠI CƯƠNG VỀ NGỮ PHÁP A. NGỮ PHÁP VÀ NGỮ PHÁP HỌC B. CẤU TRÚC TỪ Nội dung phần này gồm có: TỪ VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN 1. Từ là đơn vị ngôn ngữ có nghĩa 2. Tính chỉnh thể của từ 3. Tính độc lập của từ 4. Tác dụng định danh của từ TỪ VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN: * Định nghĩa từ: Theo Saussure: “ Từ, mặc dù khó định nghĩa, vẫn là một đơn vị mà trí tuệ buộc phải chấp nhận, một cái gì đó có địa vị trung tâm trong cơ thể của ngôn ngữ.” -> Từ đó dã nêu rõ hai điều: Từ là một loại đơn vị tồn tại thực tế. - Từ là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ, đồng thời từ rất khó xác định. Tổng hợp công trình nghiên cứu về từ, ta có thể chia ra những đặc điểm cơ bản sau: Từ là đơn vị ngôn ngữ có nghĩa: Đặc điểm này giúp ta phân biệt từ với các đơn vị ngữ âm, là những đơn vị thuộc bình diện hình thức biểu đạt, được trừu tượng hóa, tách khỏi mặt nội dung của tín hiệu ngôn ngữ. Tự khác âm vị: tự có nghĩa, còn âm vị thì không có nghĩa mà chỉ có khả năng khu biệt nghĩa. Từ tuy

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN